NAP Logo

Projekta vadošais partneris: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.1.1.i. ietvaros.

Projekta Nr.: 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/005.

Projekta partneris: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Projekta mērķis: nodrošināt pašvaldībām iespēju īstenot līdzdalības budžetu atbilstoši Pašvaldību likumam. Lai sasniegtu projekta mērķi, ir nepieciešams izveidot informācijas sistēmu, kas pašvaldībām sniegs iespēju organizēt līdzdalības budžeta projektu ideju konkursus, bet iedzīvotājiem – piedalīties šajos konkursos. Lai sistēmas funkcionalitāte atbilstu Pašvaldību likuma nosacījumiem par līdzdalības budžeta īstenošanu pašvaldībās, tiks pilnveidota Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (turpmāk – TAPIS), kuras ietvaros tiks izveidots jauns modulis – līdzdalības budžeta informācijas sistēmas modulis (turpmāk – TAPIS LBIS modulis).

Projekta mērķa grupas: pašvaldības, iedzīvotāji, biedrības un nodibinājumi (nevalstiskās organizācijas).

Projekta galvenās darbības:

1. TAPIS LBIS moduļa administratora vides izstrāde;

2. TAPIS LBIS moduļa publiskās vides izstrāde;

3. Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu pielāgošana TAPIS LBIS moduļa publiskajai daļai;

4. TAPIS LBIS moduļa datu pieejamības nodrošināšana Latvijas Atvērto datu portālā;

5. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;

6. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Projektā sasniedzamie rādītāji:

  • mērķis “IKT risinājumu nodrošināšana modernizētām publiskās pārvaldes funkcijām (t. sk. sistēmām)”, 1 gab. – izstrādāta un ieviesta Līdzdalības budžeta informācijas sistēma līdz 2024. gada 4. ceturksnim;
  • kopējais rādītājs “Jaunu un uzlabotu publisko digitālo pakalpojumu, produktu un procesu lietotāji”.

Projekta sākums: 2023. gada 15. septembris

Projekta beigas: 2026. gada 31. maijs

Projekta budžets: 749 070 EUR

AF plāna finansējums: 630 000 EUR

Valsts budžeta finansējums (pievienotās vērtības nodokļa izmaksām): 119 070 EUR

Projekta normatīvais ietvars: Ministru kabineta 2023. gada 28. februāra rīkojums Nr. 118 “Par 2.1.1.1.i. investīcijas projekta "Līdzdalības budžeta pārvaldību nodrošinošas koplietošanas platformas attīstība un ieviešana" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu” (Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/339822-par-2-1-1-1-i-investicijas-projekta-lidzdalibas-budzeta-parvaldibu-nodrosinosas-koplietosanas-platformas-attistiba-un).

Kontaktinformācija:

Andris Putniņš
Valsts reģionālās attīstības aģentūras
Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Projektu nodaļas vecākais projektu vadītājs
tālrunis: 66164659
e-pasts:  andris.putnins@vraa.gov.lv