Aktivitāte īstenota

Lai iegūtu labāku un pilnīgāku informāciju par Baltijas jūras ūdens kvalitāti, ar Kohēzijas fonda atbalstu iegādātas un uzstādītas mobilas un stacionāras jūras ūdens monitoringa mēriekārtas.

Mēriekārtas paredzētas eitrofikācijas rādītāju mērīšanai un galveno okeanogrāfisko parametru mērīšanai. Eitrofikācijas (pārmērīga aļģu augšana, kas rodas, ja ūdenī nokļūst pārāk daudz barības vielu) novērtēšanai iegādāti makrozoobentosa kausi – kausi tiek izmantoti jūras monitoringa reisos, ko veic Latvijas Hidroekoloģijas institūta (LHEI) pētnieki.

Projekta laikā iegādātas divas viedās bojas (smart buoys), kuras paredzētas attālinātai jūras vides parametru mērīšanai. Iegūtie rezultāti ar mobilo sakaru palīdzību tiek paziņoti LHEI un būtiski papildina tradicionālajā monitoringā iegūtos datus par ūdens temperatūru, sāļumu, viļņu un straumju raksturlielumiem, kā arī aptuveno mikroaļģu daudzumu jūrā. 

“Datu apjoms ir būtisks faktors, lai spriedumi par jūras vides kvalitāti un tās izmaiņām būtu pēc iespējas tuvāki īstenībai - tas lielā mērā nosaka nepieciešamos pasākumus jūras vides pārvaldībā un apsaimniekošanā, kā arī ļauj veidot precīzākus nākotnes scenārijus,” norāda LHEI vadošā pētniece Anda Ikauniece.

Attēlā: divas viedās bojas (smart buoys), kuras paredzētas attālinātai jūras vides parametru mērīšanai un ievāc datus Irbes šaurumā un Pāvilostas apkārtnē.

 Irbes viedā boja

Pāvilostas viedā boja 

Atbildīgais partneris: Latvijas Hidroekoloģijas institūts www.lhei.lv
Aktivitāte īstenota: 2019., 2020. gadā.
Saziņai: Anda Ikauniece, direktore, vadošā pētniece | Tel.: 67601995, e-pasts: anda.ikauniece@lhei.lv