Aktivitāte īstenota

Lai nodrošinātu, ka tiem, kas atbildīgi par piesārņojošu vielu noplūdēm jūrā, piemēro efektīvas un preventīvas sankcijas, pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Direktīvu 2009/123/EK).

Lai Latvijā optimizētu ūdens piesārņojuma, t.sk. naftas produktu, kontroli jūras akvatorijā, Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta laikā tika iegādāti pieci aprīkojuma komplekti paraugošanai no piesārņojuma vietām un pieci aprīkojuma komplekti paraugu noņemšanai no kuģiem. Tehnoloģijas nodotas Valsts vides dienesta Lielrīgas, Liepājas, Valmieras un Ventspils reģionālajām vides pārvaldēm, kā arī Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamentam.

Anna Pinka, Valsts vides dienesta Kohēzijas fonda projekta vadītāja norāda: “Ik gadu Latvijas jūras ūdeņos un ostu akvatorijās tiek saņemti vidēji 70 ziņojumi par piesārņojumu ar naftu un naftas produktiem. Piesārņotāja identificēšanai nepieciešams ņemt paraugus no piesārņojuma jūrā un kuģa tilpnēm. Līdzšinēji gadā tikai vidēji 5 % gadījumu ir identificēts piesārņotājs un piemērots administratīvais sods. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pierādījumu iegūšanu, ir nepieciešams speciāls aprīkojums un inspektoru zināšanas par reprezentatīva parauga paņemšanu, uzglabāšanu un nogādāšanu laboratorijā”.

Iepirktais aprīkojums un veiktās darbinieku apmācība ļaus Valsts vides dienestam iegūt atbilstošus pierādījumus, piesārņotāja saukšanai pie atbildības.

 

Atbildīgais partneris: Valsts vides dienests www.vvd.gov.lv
Aktivitāte īstenota: 2018. gadā
Saziņai: Jānis Krastiņš, projekta ieviešanas grupas vadītājs | e-pasts: janis.krastins@vvd.gov.lv