Jaunumi LVAF
Attēls ar koka puzli

Š.g. 11.septembrī notika Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padomes sēde, kurā pieņemti lēmumi par projektu iesniegumiem, kas iesniegti konkursā aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”. Projektu konkursam tika iesniegti 37 projektu iesniegumi, Fonda padome no Fonda līdzekļiem piešķīra finansējumu  19 projektu īstenošanai 2023.- 2024. gadā, lai projektu īstenotāji sadarbībā ar VARAM padotības iestādēm un/vai struktūrvienībām radītu praktiski izmantojamus rezultātus vides aizsardzības politikas veidošanā un īstenošanā.

Finansējums no Fonda līdzekļiem piešķirts sekojošiem projektiem.

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Piešķirtais finansējums (EUR)
Latvijas Universitāte Esošo aizsargāto teritoriju pārklājuma ģeotelpisko datu slāņa sagatavošana ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 ieviešanai 59 846
Latvijas Universitāte Gruntsūdeņu jutīguma pret sausumu analīze un modelēšana Latvijas teritorijai 34 400
Latvijas Universitāte Avotu ūdens kvalitātes novērtējums Latvijā 49 863
Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociācija Datu ieguve un analīze elektroenerģijas iekārtu uzstādīšanai publiskajos iepirkumos, integrējot vides prasības 21 142
Latvijas Vides pārvaldības asociācija Emisiju daudzuma un DRN kalkulatoru darbības koncepcijas un tehniskās specifikācijas izstrāde 13 774
Latvijas Ornitoloģijas biedrība Datu ieguve Putnu direktīvas 12. panta ziņojuma vajadzībām (2023.–2024. gadam) 60 000
Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrība Latvijas diagnostikas standartlīmeņu izstrāde rentgenogrāfijā un datortomogrāfijā pediatrijai  un kodolmedicīnā 6 000
Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija Vides apziņas veicināšana par atbildīgu dzeramā ūdens resursu izmantošanu 42 380
Latgales ekoloģiskā biedrība Latgales Zoo/Mitrāja biodaudzveidības IT-gida mobilās aplikācijas un QR-stendu izstrāde 18 800
Latvijas Vides pārvaldības asociācija Vadlīnijas ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējama veikšanai zemes dzīļu jomā 27 223
Daugavpils Universitāte Jauno un topošo sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu kapacitātes stiprināšana brioloģijā 47 941
Mazās hidroenerģētikas asociācija Vides prasību ievērošana mazo hidroelektrostaciju darbībā. Problemātika, iespējamie risinājumi 19 570
DU aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts” Invazīvo sugu monitorings ĪADT izmantojot vides DNS metodi 49 049
Cleantech Latvia Ilgtspējīga lietusūdeņu apsaimniekošana klimata pārmaiņu mazināšanai 50 000
Agroresursu un ekonomikas institūts Filtra L pielietojuma izvērtējums fosfora atgūšanai no notekūdeņiem aprites ekonomikas veicināšanai 53 858
Rīgas Tehniskā universitāte Lielie dati Latvijas ūdenssaimniecības nozares vides politikas rezultātu novērtēšanai 53 402
Latvijas Universitāte ES nozīmes biotopa 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi potenciāli papildus izdalāmo apakšvariantu izpēte 24 539
Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija Rekomendāciju pilnveidošana ugunsgrēku preventīvai novēršanai atkritumu apsaimniekošanas objektos 47 520
Integrity projects group Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 atpazīstamības veicināšana Latvijā 38 407