Jaunumi LVAF
Divas rokas un auga stāds

Š.g. 26.augustā Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padome izskatīja aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”, kuras mērķis ir finansiāli atbalstīt sadarbības projektu īstenošanu, lai radītu praktiski izmantojamus rezultātus vides aizsardzības politikas veidošanā un / vai īstenošanā kvalitatīvajā vērtēšanā nodotos 39 iesniegumus un Fonda padome no Fonda līdzekļiem apstiprināja 23 (divdesmit trīs) projektu finansēšanu.

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Apstiprinātais Fonda
finansējums, EUR
Latvijas Ūdensapgādes un
kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)
33 938
Valsts zinātniskais institūts -
atvasināta publiska persona
"Fizikālās enerģētikas institūts"
Nepieciešamo datu un emisiju aprēķināšanas
metodes pilnveidošana  stacionārām sadedzināšanas iekārtām 
17 880
Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais
institūts “BIOR”
Zivju migrācijas nodrošināšanas pasākumu
plānošanai nepieciešamas datubāzes izveidošana
41 329
Biedrība „Daugavpils
Universitātes Dabas izpētes un vides
izglītības centrs”
Sarkanā plakaņa Cucujus cinnaberinus
populācijas aprēķina algoritma izstrāde un monitorings
50 974
Latvijas Universitāte Datu digitalizācija un priekšlikumu izstrāde
saldūdeņu biotopu monitoringa tīkla izveidei
30 163
Latvijas Vides pārvaldības asociācija Uzņēmumu bīstamības kategorijas noteikšanas
kalkulatora darbības koncepcijas
un tā tehniskās specifikācijas izstrāde
14 287
Baltijas krasti Augstākās bangas robežas noteikšana iecirkņos
ar sarežģītu teritorijas īpašumtiesību struktūru
7 182
Latvijas Ornitoloģijas biedrība Datu ieguve Putnu direktīvas 12. panta
ziņojuma vajadzībām (2022.–2023. gadam)
60 000
Daugavpils Universitātes
Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Rokasgrāmatas invazīvo sugu atpazīšanai izstrāde 55 000
Rīgas Tehniskā universitāte Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4
pielietošana piesārņojuma kustības prognozei un analīzei
58 000
Dabas muzeja atbalsta biedrība Vides izglītības darba sekmēšana
Dabas muzejā ar digitāliem un taktīliem elementiem
49 178
Daugavpils Universitātes aģentūra
"Latvijas Hidroekoloģijas institūts" (LHEI)
Mikroplastmasas piesārņojuma monitoringa
pilnveidošana upēs un jūras piekrastes smiltīs
48 936
Latvijas Dabas fonds Biotopu direktīvas sugu smiltāja neļķes un
Lēzela vīrceles populāciju novērtējums 
37 995
Latvijas Kūdras asociācija Priekšlikumu izstrāde īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju izveidei un biotopu atjaunošanai degradētos kūdrājos
59 961
Latvijas Vides pārvaldības asociācija Rekomendāciju izstrāde alternatīvu un
būtiskuma izvērtējumam stratēģisko ietekmes
uz vidi novērtējuma ietvaros
27 846
Latvijas Vides pārvaldības asociācija Rekomendācijas lielo sadedzināšanas iekārtu
nepārtrauktā monitoringa datu izvērtēšanai
16 303
CLEANTECH LATVIA Zaļo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu
pielietošanas veicināšanas pasākumi
25 402
Latvijas Universitāte Vēja parki un putni – metodika ietekmju
izvērtēšanai un risku karte
54 558
Baltijas metāllūžņu
pārstrādātāju asociācija
Metāllūžņu apsaimniekošanas laukuma
standarta un praktiska ceļveža metāllūžņu un
nolietoto transportlīdzekļu pareizai klasificēšanai izstrāde 
28 395
Rīgas Tehniskā universitāte Datu iegūšana un popularizēšana par zaļo lietus
ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu darbību
Latvijas apstākļos
21 825
Latvijas Vides pārvaldības asociācija Rekomendācijas ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras pilnveidošanai Latvijā
40 000
Biedrība “Dzīvo zaļāk!” Seminārs “Latvijas zaļais kurss atkritumu
saimniecībā”
23 000
Daugavpils Universitātes
Dabas izpētes un v24ides
izglītības centrs

Inovatīvu metožu aprobācija lapkoku
praulgrauža un dobumu māņskorpiona

monitoringam

50 000