Jaunumi LVAF
Zieds ar bizbizmārīti

Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padome izskatīja aktivitātē “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana”, kuras mērķis ir finansēt pasākumus, kuru ietvaros tiktu īstenotas dabisko zālāju (ES nozīmes aizsargājamo biotopu) atjaunošanas aktivitātes, iesniegtos projektu iesniegumus. Konkursā iesniegti 3 projektu iesniegumi, Fonda padome no Fonda līdzekļiem apstiprināja visu projektu finansēšanu.

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Apstiprinātais Fonda finansējums, EUR
Jelgavas novada pašvaldība Bioloģiski vērtīgā zālāja atjaunošana dabas parkā "Svētes paliene" Līvbērzes pagastā 61 650
IK "PILNVEIDO SEVI" Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana 9 900
SIA "Zeļču duorzs" Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana Zeļčusolā 14 142

Īstenojot projektus Svētes palienas pļavā, dabas liegumā “Dziļezers un Riebezers” tiks atjaunotas bioloģiski vērtīgo zālāju pļavas apm. 36,4 hektāru platībā, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Papildus tiks atjaunotas bioloģiski vērtīgo zālāju pļavas 12,1 hektāra platībā ārpus Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Projekta aktivitāšu izpilde jāveic sadarbojoties ar Dabas aizsardzības pārvaldi.