Jaunumi LVAF
Dzenis baro mazuļus

Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padome ir izskatījusi un pieņēmusi lēmumu par aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” iesniegtajiem projektiem. Konkursam tika iesniegti 11 projektu iesniegumi, Fonda padome apstiprināja 9 projektu finansēšanu no Fonda līdzekļiem, kuru īstenošanas rezultātā tiks veicināta ES nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšana, radot piemērotus apstākļus ilgtspējīgai biotopu un sugu dzīvotņu pastāvēšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, tai skaitā Natura 2000 tīkla teritorijās un tām piegulošajās teritorijās, kur to aizsardzības stāvoklis ir novērtēts kā nelabvēlīgs vai tas pasliktinās.

Atbalstīto projektu saraksts:

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums

Apstiprinātais Fonda
finansējums, EUR

Nodibinājums
“Latvijas Dabas fonds”

Pļavu atjaunošana
ZS “Drubazas”

16 863,00

Biedrība
“Latvijas Ornitoloģijas biedrība”

Telemetrijas datu ieguve ūpim (Bubo bubo) 29 796,00

Nodibinājums
“Engures ezera dabas parka fonds”

Ūdensputniem piemērotu
ligzdošanas biotopu atjaunošana Engures ezerā
17 082,00
Gulbenes novada pašvaldība Biotopu uzlabošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā - 3.kārta 44 660,00
Jēkabpils novada pašvaldība Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi dabas parkā “Laukezers” 11 852,00
Cēsu novada pašvaldība Zālāju biotopu apsaimniekošana Cēsu novadā 14 245,00
Nodibinājums “Pasaules dabas fonds” Palieņu pļavu uzturēšana 45 231,00
Nodibinājums “Pasaules dabas fonds” Dabas parka “Riežupe” aizsargājamo upju straujteču posmu atjaunošana un uzturēšana 20 884,00
Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība Īpaši aizsargājamo koku (dižkoku) stāvokļa novērtēšana un nepieciešamo apsaimniekošanas pasākumu veikšana Krāslavas novada Andzeļu pagastā, Rāznas Nacionālajā parkā un Andrupenes pagastā 9 000,00