Latvijas vides aizsardzības fonds
Latvijas vides aizsardzības fonda lēmumi

Š.g. 30. jūnijā notika ceturtā Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padomes sēde, kurā tika izskatīti vairāki būtiski jautājumi.

Fonda padome apstiprināja projektu konkursa nolikumu vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi”, kā arī projektu konkursa nolikumu vadlīnijā “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana” un jau šīs nedēļas ietvaros plānots izsludināt projektu konkursus (informācija būs pieejama Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājas lapā un Fonda administrācijas sociālajos tīklos).

Vienlaikus Fonda padome piešķīra finansējumu Vides izglītības fonda projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2022. gadā” īstenošanai, kas atbilda nosacījumiem, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai,  kā arī apstiprināja izmaiņas četru projektu īstenošanā.  Informācija par pieņemtajiem lēmumiem projektu īstenotājiem tiks nosūtīta elektroniski uz projekta kontaktpersonas e-pasta adresi.