Jaunumi LVAF
Attēls ar virsrakstu

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2023. gada 28.jūlija sēdes Nr. 7 lēmumu izsludina projektu konkursu aktivitātē “Sabiedrības vides apziņas veicināšana medijos” ar mērķi sniegt finanšu atbalstu sabiedrības izglītošanas projektiem mediju vidē sabiedriski nozīmīga, informatīvi izglītojoša satura veidošanā, veicinot attiecīgā projekta mērķauditorijas izpratni par vides un/vai dabas aizsardzības nozīmi veselīgā ekosistēmā un paradumu maiņu ikdienas sadzīvē.

Konkursa ietvaros tiks finansēti projekti, kas paredz tematiski vienotas informatīvi izglītojošas aktivitātes masu informācijas līdzekļos par konkursā noteiktajām tēmām, ar mērķi veicināt noteiktu mērķauditoriju grupu dzīvesveida paradumu maiņu. 

Projekta iesniedzējs (vadošais īstenotājs) var būt Latvijas Republikā reģistrēta juridiska vai fiziska persona, kura ir īpašnieks tādiem nacionāliem masu informācijas līdzekļiem (pamatmērķauditorija ir visa Latvija), kas veido redakcionāli neatkarīgu žurnālistikas saturu, ievērojot likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” noteikto, vai neatkarīgie producenti (juridiskās personas), biedrības un nodibinājumi, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas materiālu veidošanu.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš tiek noteikts līdz 2023.gada 25.augustam.

Konkursā projektu īstenošanai kopējais pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir 700 000 EUR. Nolikumā ir noteikts arī maksimālais Fonda finansējums vienam projektam viena medija platformā. Pašu ieguldījums, līdzfinansējums projekta īstenošanai ir jānodrošina ne mazāk kā 10%  no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.  

Projekta īstenošana jāuzsāk ne vēlāk kā 2023.gada 1.oktobrī un visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2024.gada 31.maijam.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi ir pieejami VRAA mājas lapas sadaļā – Projektu konkursu nolikumi.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv