Jaunumi LVAF
Stilizēti cilvēki sadevušies rokās

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2023. gada 26.jūnija sēdes lēmumu izsludina projektu konkursu aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”. Konkursa mērķis ir sniegt finanšu atbalstu projektiem, lai radītu praktiski izmantojamus rezultātus vides aizsardzības politikas veidošanā un / vai  īstenošanā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2023.gada 31.jūlijs.

Konkursā tiek atbalstītas šādas aktivitātes (detalizētāka informācija norādīta Nolikumā):

1. Vadlīniju, metodoloģijas, rekomendāciju, tehnoloģisko risinājumu izstrāde, pilnveidošana un ieviešana;
2. Profesionālo zināšanu un prasmju attīstīšana / papildināšana;
3. Datu ieguve, analīze un digitalizācija vides politikas veidošanai, ieviešanai un/vai rezultātu novērtēšanai;
4. Līdzšinējās vides politikas rezultātu un labās prakses demonstrācijas projektu īstenošana;
5. Uz specifiskām mērķgrupām vērsti informatīvi izglītojoši pasākumi:
a) par vides prasību ievērošanu;
b) sabiedrības vides apziņas veicināšanai.
6. Pilotprojektu realizācija prioritārajās vides politikas jomās - ekosistēmu pakalpojumi, aprites ekonomika, adaptācija klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu mazināšanas risinājumi (t.sk., bet ne tikai, izstrādāt un testēt praktiskus risinājumus prioritāro vides problēmu risināšanai, labās prakses demonstrācijai un praktisku priekšlikumu sagatavošanai projekta rezultātos ieinteresētajām pusēm / tiešajiem lietotājiem);
7. Dabas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izvērtējums - sociāli ekonomiskais pienesums;
8. Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas līdz 2030.gadam īstenošanas aspekti.

Lai piedalītos konkursā, būtiski ņemt vērā projekta sagatavošanas un īstenošanas papildu nosacījumus:

  • viena projekta ietvaros var īstenot aktivitātes, kas atbilst tikai vienam no Nolikuma 3.1.-3.8. punktos noteiktajiem pamatkritērijiem (ja projekta iesniedzējs paredzējis veikt vairāk kā vienu šajā Nolikumā noteikto kritēriju aktivitātes, par katru iesniedzams atsevišķs projekts);
  • projektā paredzētās aktivitātes jāīsteno sadarbībā ar vienu no sadarbības iestādēm – Valsts vides dienestu, Dabas aizsardzības pārvaldi, Vides pārraudzības valsts  biroju, Latvijas Nacionālo dabas muzeju vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
  • Projekta īstenošana jāuzsāk ne vēlāk kā 2023.gada oktobrī (ar nosacījumu, ja līdz 2023.gada 15.septembrim tiek pieņemts Fonda padomes lēmums par atbalstu projektam) un projekts jāīsteno (termiņš, kurā jābūt izpildītiem visiem projekta darba uzdevumiem) 12 mēnešu laikā no tā uzsākšanas. Projekta īstenošanas periodā netiek iekļauts projekta iesnieguma un projekta noslēguma pārskata sagatavošanas laiks.

Projektu konkursā var piedalīties:

  • Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums,
  • Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija.

Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir EUR 700 000. Maksimālais finansējums vienam projektam no Fonda līdzekļiem tiek noteikts EUR 60 000.

Pašu ieguldījuma, līdzfinansējuma  nodrošināšana nav obligāta prasība.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi ir pieejami VRAA mājas lapas sadaļā – Projektu konkursu nolikumi.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv