Projekta gaitā tiks izveidotas jaunas ūdeņu monitoringa stacijas, kā arī pilnveidots esošo staciju tehniskais aprīkojums.

Latvijā tiks izveidotas trīs jaunas stacijas – “Zemgale” (Tukuma novadā), “Mežacīruļi” (Jelgavas novadā), “Vilciņi-1” (Kandavas novadā) un pilnveidotas trīs esošās monitoringa vietas – “Bērze” (Dobeles novadā), “Vienziemīte” (Jaunpiebalgas novadā) un “Vecauce” (Auces novadā).

Lai iegūtu nepieciešamos datus atbilstošā kvalitātē normatīvo aktu prasību un plānošanas dokumentu uzdevumu izpildei, projekta laikā tiks iegādātas iekārtas mobila ūdeņu monitoringa veikšanai, t.sk., piemēram, multiparametru zondes gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu hidroķīmisko un hidrofizikālo parametru monitoringam, fluorometri gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu plūsmas avota un ātruma noteikšanai, nitrātu sensori virszemes ūdeņu kvalitātes monitoringam, mini logeri gruntsūdeņu līmeņu pētījumiem un cits nepieciešamais aprīkojums.

Minētās iekārtas galvenokārt tiks izmantotas lauksaimniecības noteču monitoringa stacijās – “Bērze”, “Vienziemīte”, “Mellupīte”, “Vecauce”, kā arī Bērzes upes baseinā un īpaši jutīgo teritoriju upju ūdeņu monitoringam.

Vairākas viena veida iekārtas nepieciešamas, lai varētu veikt mērījumus vairākās monitoringa stacijās vienlaicīgi un būtu iespējama iegūto mērījumu rezultātu savstarpēja salīdzināšana.
 

Atbildīgais partneris: Latvijas Lauksaimniecības universitāte www.llu.lv
Aktivitāti plānots īstenot līdz: 2021. gada beigām
Saziņai: Ainis Lagzdiņš | Tel.: 63029908, e-pasts: ainis.lagzdins@llu.lv