Aktivitāte īstenota

Projekta gaitā izveidotas jaunas ūdeņu monitoringa stacijas, kā arī pilnveidots esošo staciju tehniskais aprīkojums.

Latvijā izveidotas trīs jaunas stacijas – “Zemgale” (Tukuma novadā), “Mežacīruļi” (Jelgavas novadā), “Vilciņi-1” (Kandavas novadā) un pilnveidotas trīs esošās monitoringa vietas – “Bērze” (Dobeles novadā), “Vienziemīte” (Jaunpiebalgas novadā) un “Vecauce” (Auces novadā).

Lai iegūtu nepieciešamos datus atbilstošā kvalitātē normatīvo aktu prasību un plānošanas dokumentu uzdevumu izpildei, projekta laikā iegādātas iekārtas mobila ūdeņu monitoringa veikšanai, t.sk., piemēram, multiparametru zondes gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu hidroķīmisko un hidrofizikālo parametru monitoringam, fluorometri gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu plūsmas avota un ātruma noteikšanai, nitrātu sensori virszemes ūdeņu kvalitātes monitoringam, mini logeri gruntsūdeņu līmeņu pētījumiem un cits nepieciešamais aprīkojums.

Minētās iekārtas galvenokārt tiek izmantotas lauksaimniecības noteču monitoringa stacijās – “Bērze”, “Vienziemīte”, “Mellupīte”, “Vecauce”, kā arī Bērzes upes baseinā un īpaši jutīgo teritoriju upju ūdeņu monitoringam.

Vairākas viena veida iekārtas bija nepieciešamas, lai veiktu mērījumus vairākās monitoringa stacijās vienlaicīgi un būtu iespējama iegūto mērījumu rezultātu savstarpēja salīdzināšana.

 

Atbildīgais partneris: Latvijas Lauksaimniecības universitāte www.llu.lv

Aktivitāti īstenota: līdz 2021. gada beigām

Saziņai: Ainis Lagzdiņš | Tel.: 63029908, e-pasts: ainis.lagzdins@llu.lv