Aktivitāte īstenota

Lai pildītu Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasības un iegūtu kvalitatīvus un objektīvus augsnes monitoringa datus, ir nepieciešams piemērots laboratorijas tehniskais aprīkojums, kuram jānodrošina paraugu testēšana atbilstoši noteiktajiem standartiem.

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu lauksaimniecības zemes izmantošanu un iegūtu informāciju par zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām, jāveic augšņu agroķīmiskā izpēte. Projekta gaitā tika iegādāta īpaša iekārta augsnes agroķīmisko īpašību izpētei. Duālais atomabsorbcijas spektrofotometrs ar liesmas degli, grafīta krāsni un automātisko padevi mikro- un makroelementu noteikšanai augsnes paraugos tiks izmantots augsnes agroķīmisko analīzēm, nodrošinot informācijas ieguvi un Augšņu agroķīmiskās izpētes datu bāzes papildināšanu ar datiem par šo augiem nozīmīgo un augsnes kvalitāti raksturojošo agroķīmisko īpašību rādītāju un tā izmaiņām augsnē.

Savukārt, lai nodrošinātu ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti, monitoringa programmas īstenošanai iegādāta iekārta minerālā slāpekļa satura noteikšanai augsnē. Plūsmas analizators amonija jonu NH4 un nitrātjonu NO3 noteikšanai tiks izmantots augsnes minerālā slāpekļa monitoringa vajadzībām, nodrošinot augsnes paraugu analīzes iespējami īsos termiņos un savlaicīgu lauksaimnieku informēšanu un rekomendāciju sniegšanu slāpekļa papildmēslojuma plānošanai, kā arī augsnes minerālā slāpekļa piesārņojuma risku izvērtēšanai.


VAAD Agroķīmijas laboratorijai iegādātas divas augsnes monitoringa iekārtas.


Atbildīgais partneris: Valsts augu aizsardzības dienests www.vaad.gov.lv
Aktivitāte īstenota: 2018. gadā
Saziņai: Dace Upeniece, Stratēģijas un metodoloģijas departaments | Tel.: 67027219, e-pasts: dace.upeniece@vaad.gov.lv