Statuss:
Noslēdzies

(Nr. 2.2.1.1/17/I/015)

Projekts “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes un ir cieši saistīts ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Reģionālās attīstības fonda informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu “Vienotā datu telpa”.

Projekta mērķis

Projekta virsmērķis ir uzlabot pakalpojumu daudzkanālu pieejamību, sniegšanas efektivitāti, lietojamību un samazināt administratīvo slogu, attīstot Drošas elektroniskās piegādes platformu un ieviešot Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu.

Projekta galvenās darbības

Projekta ietvaros tā mērķu sasniegšanai tiek veikta šādu darbību īstenošana:

 1. Projekta vadība;
 2. Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformas izstrāde un ieviešana;
 3. Saistīto informācijas sistēmu pielāgošana un integrācija ar Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu;
 4. Drošas elektroniskās piegādes platformas 2. kārtas izstrāde un ieviešana;
 5. Sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas veicināšana;
 6. Publicitātes nodrošināšana;
 7. Projekta pamatojošo dokumentu izstrāde.

Projekta iznākuma rādītāji:

 1. Pilnveidoti 9 darbības procesi;
 2. Izveidota viena un pilnveidota viena centralizēta atvērtas informācijas sistēmu platforma, tai skaitā veikta to ieviešana;
 3. Ieviests risinājums e-formas;
 4. Īstenoti 10 apmācību, informatīvo un publicitātes pasākumi;
 5. Apmācīti 200 centralizēto informācijas sistēmu platformu lietotāji.

Projekta izmaksas

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 3 257 267.19 eiro, no kuriem 2 768 677.11 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta ilgums

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža – 2017.gada 21.novembra.

Sadarbības partneri

Projekta īstenošanā piedalās šādi sadarbības partneri:

 1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
 2. Ventspils pilsētas dome.

Projekta noslēguma pārskats uz 2020. gada 20. novembri:

2020.gada 20.nevembrī ir pabeigta visu projektā plānoto aktivitāšu īstenošana un sasniegti plānotie iznākuma rādītāji.

Projektā veikti grozījumi atbilstoši 2020. gada 15. jūlija Ministru kabineta rīkojumā Nr.374  "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam" (2020. gada 6. oktobra rīkojumam Nr.589 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam"") noteiktajam:

 • No Projekta tvēruma izkļauta portāla Latvija.lv jaunā dizaina ieviešana (aktivitāti plānots ieviest jaunu projektu ietvaros, pie nosacījuma, ja tie tiks apstiprināti);
 • Samazinātas projekta kopējās attiecināmās izmaksas.

Projekta ietvaros izstrādāti un pilnveidoti šādi IKT risinājumi:

 • E-adreses modernizācija t.sk.:
  • Dokumentu integrācijas vides pielāgošana e-adreses ziņojumu aprites nodrošināšanai;
  • Juridisko personu tiesību deleģēšana e-adreses kontam un autorizācija tā izmantošanai;
  • KDV e-adreses un banneru funkcionalitātes uzlabojumi;
  • E-adreses ziņojumu aprites kļūdu analīzes uzlabošana un audita pierakstu atlasīšana;
  • KDV vairāku ziņojumu lejupielāde;
  • E-adreses darbības rādītāju publicēšana atvērto datu veidā.
 • Pakalpojumu kataloga modernizācija t.sk.:
  • Pilnveidota pakalpojumu uzskaite;
  • Nodrošināta datu izgūšana un publicēšana atvērto datu veidā.
 • Risinājums valodu izvēlei vienotās pieteikšanās modulī.
 • E-pakalpojumu izpildes vides modernizēšana, nodrošinot no platformām neatkarīgu e-pakalpojumu izstrādi t.sk.:
  • E-pakalpojumu programmatūras un infrastruktūras modernizācija;
  • Vienotās pieteikšanās un maksājumu moduļu pilnveidošana;
  • E-pakalpojumu kataloga pilnveidošana;
  • E-pakalpojumu modernizēšana un pielāgošana jaunajam portāla dizainam;
  • Automatizētās piegāžu uzstādīšanas risinājums.
 • Ieviests koplietošanas risinājums e-formas, kas nodrošina iestāžu veidlapu (e-formu) digitalizāciju.
 • Veikta jaunās e-pakalpojumu izstrādes un izpildes vides integrācija ar esošo (bet migrēto uz Sitecore v.9.2.) Latvija.lv portālu.
 • Pilnveidots valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības risinājums automātiskai datu apmaiņai ar publisko pakalpojumu katalogu.
 • Izstrādāts Latvija.lv portāla jaunā dizaina prototips.

Ar projekta partnera Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iesaisti ir īstenota integrētas komunikācijas un mācību aktivitāšu programma “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”, tās ietvaros īstenoti mācību, informatīvie un publicitātes pasākumi. Programmas aktivitātes sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanai atspoguļotas vietnē mana.latvija.lv (apkopota informācija) un valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv sociālajos tīklos.

Projekta ietvaros nodrošinātas normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz projekta publicitāti, proti, projekta īstenošanas vietā izvietoti informatīvie plakāti.