Aktivitāte īstenota

Invazīvās sugas ir Latvijas dabai neraksturīgas augu un dzīvnieku sugas, kas apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes, rada ekonomiskus zaudējumus vai kaitējumu cilvēka veselībai un videi – norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Tipisks invazīvās sugas piemērs Latvijā ir Sosnovska latvānis Heracluem sosnowsky, kuru 1948. gadā ieveda lopbarības vajadzībām, tomēr vēlāk tas sāka nekontrolēti izplatīties un šobrīd ir sastopams visā Latvijas teritorijā.

Sosnovska latvāņa izplatības izmaiņu noteikšanai projekta gaitā ir iegādāti 15 planšetdatori ar ArcGIS programmatūru un nepieciešamajām licencēm. Tas ļaus veikt uzmērīšanu un veidot datu bāzi, sniegt datus pašvaldībām un citām ieinteresētām pusēm. Monitorings nepieciešams, lai plānotu un uzlabotu ierobežošanas pasākumus un veiktu uzraudzību.

Atbildīgais partneris: Valsts augu aizsardzības dienests www.vaad.gov.lv
Aktivitāte īstenota: 2018. gadā
Saziņai: Dace Upeniece, Stratēģijas un metodoloģijas departaments | Tel.: 67027219, e-pasts: dace.upeniece@vaad.gov.lv