Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla (Ģeoportāls), Ģeotelpisko datu savietotāja (ĢDS) un Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pilnveidošana un uzturēšana

Piegādātājs / izpildītājs
Personu apvienība, kas sastāv no SIA “Corporate Consulting” un SIA “CatchSmart”
Līgumsumma
1400000
VRAA 2020/11/AK
Līgums noslēgts