NAP Logo

Valsts reģionālās attīstības aģentūra īsteno (turpmāk – VRAA) Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.3.1.i. "Datu pieejamība, koplietošana un analītika” projektu Nr. 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 “Vienotā datu koplietošanas platforma publiskā sektora un tautsaimniecības datu koplietošanai nacionāli un Eiropas datu telpas ietvaros, t.sk. ieviešot risinājumus datu depersonalizācijai, kā arī personas pārvaldītai un kontrolētai datu koplietošanai” (turpmāk - DAGR attīstības projekts).

DAGR attīstības projekta mērķis ir informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, kā arī datu pieejamības nodrošināšana ar garantētiem piekļuves laikiem, atslogojot iestāžu (datu devēju) pamatdarbības informācijas sistēmas no datu izplatīšanas funkcijas un nodrošināt citām iestādēm (datu saņēmējiem) piekļuvi pie šo datu devēju informācijas pašapkalpošanās veidā. Īstenojot DAGR attīstības projektu, valsts pārvaldei tiks nodrošinātas iespējas apkopot potenciāli visu valsts iestāžu datus vienotā datu izplatīšanas platformā, kuru datu saņēmēji varēs izmantot, lai izgūtu reāla laika datus no avotu sistēmām.

Darbības projekta mērķa sasniegšanai:

 1. Projekta vadība un administrēšana;
 2. Datu devēju pieslēgšana pie Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas (turpmāk – DAGR) un  DAGR datu izgūšana VRAA risinājumos;
 3. DAGR pilnveide atbilstoši lietotāju vajadzībām;
 4. DAGR ieviešanas kvalitātes kontrole;
 5. Projekta publicitāte;
 6. Projekta rezultātu audits vai revīzija (saskaņā ar  MK not. 14.07.2022. Nr.435, 13.20. p.).

Projektā sasniedzamie rādītāji:

 • pilnveidota DAGR platforma (vienotās datu koplietošanas platformas attīstība);
 • vides nozares un sociālo pakalpojumu datu pieejamības un koplietošanas nodrošināšana;
 • priekšnosacījumu radīšana inovatīviem mobilitātes pakalpojumiem, nodrošinot tīkla kvalitātes digitālo kartējumu;
 • līdz 2026. gadam datu agregācijas vidē nodrošināta augstas pieejamības datu ielādes/atgūšanas risinājums un nodrošināta datu objektu kopumu no šādām nozarēm:
  • sociālā apdrošināšana un drošība;
  • zeme un nekustamais īpašums;
  • nodokļi.

Projekta ieguvumi:

 • Palielināts datu kopu skaits DAGR;
 • Palielināts DAGR datu izmantošanas gadījumu skaits;
 • DAGR kā vienota platforma nodrošinās datu devējiem un datu saņēmējiem tehnoloģiskas datu apmaiņas iespējas, lai varētu izpildīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības un  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2022/868 (2022. gada 30. maijs) par Eiropas datu pārvaldību un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1724 (Datu pārvaldības akts) noteiktās prasības.
 • Lai optimizētu datu izplatīšanas platformas veiktspēju, DAGR attīstības projekts nodrošinās pilnvērtīgu datu pieprasījumu apstrādi, līdz ar to katrai iestādei būs iespējams:
  • būtiski samazināt savu datu izplatīšanas risinājumu kapacitāti;
  • atteikties no savu datu izplatīšanas risinājumu izstrādes un uzturēšanas;
  • attīstīt jaunus datu pakalpojumus, kur ir izšķiroša ātra piekļuve liela apjoma datiem, lai iedzīvotājiem nodrošinātu efektīvākus valsts pārvaldes pakalpojumus, tai skaitā proaktīvus digitālos pakalpojumus.

Projekta budžets: 5 350 500  EUR, t.sk. Atveseļošanas fonda plāna finansējums 4 500 000 EUR un valsts budžeta finansējums 850 500  EUR PVN segšanai​.

Projekta sākums: 2023. gada 19. septembris.

Projekta beigas: 2026. gada 31. maijs.

Sadarbības partneri projektā: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Labklājības ministrija un Nacionālais veselības dienests .

Projekta normatīvais pamatojums: Ministru kabineta 2023. gada 27. jūnija rīkojums Nr. 400 "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.3.1.i. investīcijas "Datu pieejamība, koplietošana un analītika" projekta "Vienotā datu koplietošanas platforma publiskā sektora un tautsaimniecības datu koplietošanai nacionāli un Eiropas datu telpas ietvaros, t. sk. ieviešot risinājumus datu depersonalizācijai, kā arī personas pārvaldītai un kontrolētai datu koplietošanai" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"

Kontaktpersona:

Andris Putniņš
Valsts reģionālās attīstības aģentūras
Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Projektu nodaļas vecākais projektu vadītājs
tālrunis: 66164659
e-pasts:  andris.putnins@vraa.gov.lv