Statuss:
Īstenošanā
IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai

Projekta ietvaros plānota publiskā sektora informācijas sistēmu modernizācija un savstarpējās savietojamības uzlabošana, veidojot informācijas sistēmu vienotai risku analīzei un vadībai bērnu attīstības vajadzību atbalstam, lai nodrošinātu būtiskas informācijas uzkrāšanu un apmaiņu, kas atvieglos bērnu attīstības risku savlaicīgu identificēšanu un individuālām vajadzībām atbilstošu atbalsta/intervences pakalpojumu nodrošināšanu.

Projekta mērķis ir izstrādāt vienotu risku analīzes un vadības informācijas sistēmu agrīnai bērnu attīstības vajadzību identificēšanai, koordinētai nepieciešamo veselības aprūpes un agrīnās intervences pakalpojumu, kā arī atbalsta pasākumu izglītības vidē plānošanai un nodrošināšanas uzraudzībai.

Projektu īsteno Valsts kanceleja sadarbībā ar 9 partnerinstitūcijām. Minētās informācijas sistēmas, kas tiek izstrādāta projekta ietvaros, pārzinis būs Valsts kanceleja, bet sistēmas turētājs – Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Informācijas sistēmas izstrādē ir iesaistīta arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Nacionālais veselības dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs, Valsts izglītības satura centrs, Izglītības kvalitātes valsts dienests, kā arī Veselības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Labklājības ministrija.

Rīkojums par projekta apstiprināšanu. 

Informācija par projektu

  • Projekta numurs: 4.3.6.8/1/23/I/001
  • Projekta īstenotājs – Valsts kanceleja
  • Projekta ilgums – 2024.gada aprīlis – 2029.gada decembris
  • Projekta plānotais finansējums ir 3 663 679 EUR, no kura Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums ir 3 114 127 EUR

Projekts tiek realizēts sinerģijā ar ES fondu projektiem, kuru īstenošanu Valsts kanceleja kā finansējuma saņēmējs plāno, pamatojoties uz Ministru kabineta 2023.gada 12.decembra noteikumiem Nr.749 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.7. pasākuma “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgai attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai” īstenošanas noteikumi”.

Šo projektu ietvaros plānotas vairākas atbalstāmās darbības agrīnā preventīvā atbalsta pakalpojumu sistēmas bērnu attīstības vajadzību atbalstam izveidei, tostarp pierādījumos balstītu profilakses un agrīnās intervences programmu bērnu psihoemocionālās, psihosociālās, uzvedības attīstības vajadzību atbalstam izstrāde un ieviešana, kā arī bērnu attīstības vajadzību novērtējuma instrumentu sistēmas izveide un pilotēšana.