Jaunumi

Š.g. 20.februārī Latvijas vides aizsardzības fonda padomes (Fonda padomes) sēdē Nr.2 tika pieņemti lēmumi par atbalstāmajiem projektiem vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātēs “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai” un “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”. Kopējais saņemto projektu iesniegumu skaits bija 47 - 20 pieteikumi atbalstāmajai aktivitātei “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”, no kuriem atbalstīti 11 projekti un 27 iesniegumi aktivitātē “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”, no kuriem 24 projektu iesniegumi apstiprināti.
 

Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai

Īstenotājs

Nosaukums

Piešķirtais finansējums, EUR

Gulbenes novada pašvaldība

Gulbenes novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde

9 922

Saldus novada pašvaldība

Saldus ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde

9 801

Cēsu novada pašvaldība

Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā

10 000

Grobiņas novada dome

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Tāšu ezers”

10 000

Viesītes novada pašvaldība

Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

7 260

Smiltenes novada dome

Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

9 983

Riebiņu novada dome

Bicānu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstāde

5 929

Limbažu novada pašvaldība

Augstrozes Lielezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde

6 377

Durbes novada dome

Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” (Natura 2000) dabas aizsardzības plāna izstrādāšana

10 000

Daugavpils novada dome

Daugavas upes apsaimniekošanas plāna izstrāde Daugavpils novada teritorijā

9 980

Ogres novada pašvaldība

Lobes ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

7 623

Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība

Īstenotājs

Nosaukums

Piešķirtais finansējums, EUR

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”

Laivu nolaišanas vietas uzlabošana Alūksnes ezerā

34 842

Salaspils novada dome

Daugavas krasta labiekārtošana, attīrot Doles salas dolomīta atsegumu un uzlabojot vides pieejamību

22 088

Kuldīgas novada pašvaldība

Ventas upes straujteču biotopu rekultivācija Kuldīgā

17 469

Kuldīgas novada pašvaldība

Ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novada publiskās ūdenstilpēs – Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezerā

22 262

Viļakas novada dome

Viļakas ezera krasta un salas apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbu veikšana

12 521

Durbes novada dome

Labiekārtotas, publiskas piekļuves vietas izveide Durbes ezeram

34 726

Jūrmalas pilsētas dome

Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētā

22 050

Kandavas novada dome

Infrastruktūras izveide antropogēnās slodzes samazināšanai pie Abavas upes Kandavā

34 400

Nīcas novada dome

Jūras piekrastes praktiskā pārvaldība Bernātu dabas parkā

47 700

Engures novada dome

Rīgas jūras līča piekrastes apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā

46 018

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”

Peldēšanās vietas “Vējiņš” infrastruktūras uzlabošana un pieejamības nodrošināšana Alūksnes ezerā

49 000

Strenču novada dome

Infrastruktūras izveide un atjaunošana publisko ūdeņu – Gaujas upes pieejamības nodrošināšanai Strenču pilsētā, 2. kārta

18 972

Mērsraga novada pašvaldība

Gājēju laipas uz jūru izveidošana Upesgrīvas pagastā

5 554

Limbažu novada pašvaldība

Infrastruktūras attīstība Limbažu Lielezera peldvietā

21 369

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”

Pieejas uzlabošana kāpu zonā Ventspils pilsētas pludmalē

28 560

Balvu novada pašvaldība

Balvu ezera krasta labiekārtošana

27 819

Kocēnu novada dome

Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana, antropogēnās slodzes mazināšanai

31 290

Brocēnu novada pašvaldība

Jaunas infrastruktūras izveide Remtes ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai

27 459

Saldus novada pašvaldība

Laivu ielaišanas vietas izveide Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai

50 000

Krustpils novada pašvaldība

Baļotes ezera apsaimniekošanas pasākumu veikšana

19 871

Ogres novada pašvaldība

Publiski pieejamās ūdens tūristu apmetnes vietas drošības un vides pieejamības pakalpojumu paaugstināšana Ogresgala pagastā

38 500

Smiltenes novada dome

Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram

41 901

Rucavas novada dome

Sventājas upes ielejas un “Leju svētavota” labiekārtošana

11 544

Līvānu novada dome

Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu pilsētas robežās un laivu ielaišanas vietu izveide

34 085