Latvijas vides aizsardzības fonds
Bērna rokas un koks

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2022. gada 30.jūnija sēdes lēmumu izsludina projektu konkursu aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi”. Konkursa mērķis - finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek īstenotas praktiskas  sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa uzlabošanas aktivitātes, lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) Biodaudzveidības stratēģijas 2030.gadam un Prioritāro rīcību programmas Natura 2000 tīklam Latvijā (2021–2027) mērķu sasniegšanu.

Konkursā tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

  1. Apsaimniekošanas pasākumu ieviešana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (turpmāk – ĪADT) un mikroliegumos.
  2. Apsaimniekošanas pasākumu ieviešana ārpus ĪADT un mikroliegumiem
  3. Sugu aizsardzības plānos paredzēto aktivitāšu ieviešana atbilstoši spēkā esošam Sugas aizsardzības plānam.

Projekta iesniedzējs / īstenotājs var būt:

  1. Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums,
  2. Pašvaldība (t.sk. pašvaldības institūcija, bet ne kapitālsabiedrība), kuras valdījumā esošā īpašumā tiks īstenotas projekta aktivitātes, vai kura var iesniegt vienošanos ar zemes īpašnieku
  3. Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija.

Projekta aktivitātes projekta īstenotājam ir jāuzsāk ne vēlāk kā 2022.gada 1.novembrī un noslēguma termiņš nevar būt ilgāks par 2024.gada 15.aprīli. 

Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir EUR 850 000. Maksimālais viena projekta finansējuma apjoms no Fonda līdzekļiem – aktivitātē Nr.1 un Nr.2. EUR 50 000, savukārt aktivitātē Nr.3 – 30 000 EUR.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2022.gada 10.augusts.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi ir pieejami sadaļā – Projektu konkursu nolikumi.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv .