NAP Logo

Valsts reģionālās attīstības aģentūra īsteno Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.2.1.i. “Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas” projektu Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/005 “Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)”. 

Projekta mērķis ir nodrošināt lietotāju vajadzībām pielāgotu un modernu portālu Latvija.lv kā vienotu pieejas punktu valsts pārvaldē sniegtiem pakalpojumiem, ieviešot mākslīgā intelekta risinājumu, profilētu informāciju un proaktīvus pakalpojumus, attīstot personas datu pārlūkošanas pakalpojumu ar plašāku tajā pieejamo valsts reģistru datu apjomu un lietotājiem pielāgotu funkcionalitāti, izveidot pašapkalpošanās pakalpojumu izstrādes un sniegšanas vidi valsts pārvaldes iestādēm un to pakalpojumu lietotņu izstrādātājiem un integrēt digitālo pakalpojumu koplietošanas platformu ar vienreizes principa tehnisko sistēmu pārrobežu procedūru un datu apliecinājumu apmaiņai Eiropas Savienībā. 

Darbības projekta mērķa sasniegšanai: 

 1. Projekta vadība;

 2. Mākslīgā intelekta risinājuma izstrāde un integrēšana Latvija.lv profilētas informācijas un proaktīvu pakalpojumu piedāvāšanai, meklētāja inteliģences pilnveidošanai un profilēta lietotāja moduļa izveidei un Valsts vienotā reģistra  pilnveide un lietotāju pārvaldības pilnveide; 

 3. Personas datu pārlūkošanas pakalpojuma pilnveide ar lietotāja datu no valsts reģistriem pieejamības palielināšanu un integrēšanu ar mākslīgā intelekta risinājuma funkcionalitāti; 

 4. E-pakalpojumu izstrādes un publicēšanas pašapkalpošanās vides (platformas) izveide un integrācija pakalpojumu izpildes platformā; 

 1. Pakalpojumu izpildes vides platformas integrācija ar Vienotās digitālās vārtejas regulas piemērošanai nepieciešamo Vienreizes principa tehnisko sistēmu. 

Projektā sasniedzamie rādītāji:  

 • pilnveidota Digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma; 

 • izstrādāta un ieviesta Vienreizes principa tehniskā informācijas sistēma. 

Projekta ieguvumi: 

 • veicināta portāla Latvija.lv lietotāju apmierinātība ar portālu un tā lietošanas ērtumu; 

 • palielināts valsts reģistru un to datu apjoms, kas pieejams Personas datu pārlūkošanas pakalpojumā; 

 • uzlabota pakalpojumu sniegšanas vide iestādēm; 

 • īstenota valsts procedūru un pierādījumu (evidence) pieejamība pārrobežu lietotājiem, kā arī dalībvalstu procedūru un pierādījumu pieejamība Latvijai; 

 • izveidota Eiropas Parlamenta un Padomes 02.10.2018. regulai (ES) 2018/1724, ar ko izveido vienotu digitālo vārteju, lai sniegtu piekļuvi informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012, atbilstoša digitālo pakalpojumu koplietošanas platforma. 

Projekta budžets: 9 418 752  EUR, no kā Atveseļošanas fonda plāna finansējums 8 064 000 EUR un valsts budžeta finansējums 1 354 752  EUR PVN segšanai​. 

Projekta sākums: 2023. gada 20. septembris 

Projekta beigas: 2026. gada 31. maijs 

Sadarbības partneri projektā: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

Projekta normatīvais pamatojums:Ministru kabineta 2023. gada 6. jūlija  rīkojums Nr. 422 “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.2.1.i. investīcijas "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekta "Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu”