www.rigazoo.lv

Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu apmeklē vairāk kā 300 000 cilvēku gadā. 2016. gadā vides izglītībai novadītas teju 90 mācību nodarbības (t.sk. lietišķie semināri un prezentācijas), 125 ekskursijas, kā arī vairāk kā 70 interešu izglītības pulciņa nodarbības.

Plašs vides izglītības darbs Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā tiek veikts gan par bioloģiskās daudzveidības jautājumiem, gan dažādu dzīvnieku sugu aizsardzības pasākumiem, t.sk. sekmējot Vašingtonas un Riodežaneiro konvenciju prasību ieviešanu.

Lai vides izglītības darbam būtu pieejamas piemērotas telpas un uzskates līdzekļi, Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta laikā tiks izbūvēts un pilnveidots Vides informācijas un izglītības centrs (VIC).

Tiks izbūvētas un aprīkotas klases un darbinieku telpa, izveidota un aprīkota āra klase, iegādāti kvalitatīvi, saistoši uzskates līdzekļi par dabas daudzveidības saglabāšanu un sugām (t.sk., piemēram, interaktīvie stendi, vides objekti, pastāvīgie uzskates līdzekļi ar integrētām dzīvnieku ekspozīcijām). Jaunveidotajās ekspozīcijās tiks uzstādīts speciāls aprīkojums dzīvnieku mītņu mikroklimata, gaismas un ūdens padeves uzturēšanai.

Projekta gaitā plānots izstrādāt informatīvo materiālu par VIC vides izglītības programmām, kā arī organizēt mediju pasākumu par projekta realizācijas gaitu un plānoto darbību, kad VIC būs pieejams apmeklētājiem. Tiks organizēts arī centra atklāšanas pasākums.

Īpašs seminārs par VIC izglītības programmu piedāvājumu plānots arī izglītības iestāžu pedagogiem.


Projekta gaitā Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā plānots veikt vēsturiskas ēkas pārbūvi, izveidojot Vides izglītības centru.

Atbildīgais partneris: Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Aktivitāti plānots īstenot līdz: 2023. gada 31. decembrim
Saziņai: Aigars Špons, e-pasts: aigars.spons@rigazoo.lv