Statuss:
Noslēdzies

 

(Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/002)


Līgums par projekta īstenošanu noslēgts 2009.gada 16.jūlijā. Tā īstenošanas laiks bija 72 mēneši.

Projekta mērķis:

Izveidot  vienotu pieejas punktu dažādu ģeotelpisko datu turētāju (valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī uzņēmumu) informācijai un pakalpojumiem.

Ieguvumi:

Īstenojot projektu, tika izstrādāts vienots ģeotelpiskās informācijas portāls (turpmāk – Ģeoportāls) un izveidoti ģeotelpiskās informācijas pamatpakalpojumi (meklēšana, skatīšanās, lejupielāde, transformācija). Tika izveidota infrastruktūra ģeotelpiskās informācijas apmaiņai un e-pakalpojumu veidošanai. Projekta ietvaros tika izstrādāti ģeotelpiskās informācijas pakalpojumi sadarbībā ar projekta partneriem: Valsts zemes dienestu, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, Latvijas Vides un meteoroloģijas aģentūru un Dabas aizsardzības pārvaldi.  Plānoto pakalpojumu mērķauditorija ir Latvijas iedzīvotāji,  uzņēmēji, valsts un pašvaldību iestādes. 

Projekta rezultāti:

 • izstrādāts un ieviests juridiskais ietvars ģeotelpisko datu apmaiņai, definēti Ģeoportāla pārziņa uzdevumi un funkcijas;
 • izstrādāti un ieviesti datu lietošanas komerciālie nosacījumi un maksāšanas mehānisms ģeotelpiskās informācijas maksas pakalpojumiem;
 • ieviests Latvijas metadatu profils un ģeotelpisko datu apmaiņas standarts atbilstoši INSPIRE direktīvas un tās īstenošanas noteikumu prasībām un vienotiem standartiem;
 • nodrošināta iespēja nozaru ģeotelpisko datu turētājiem publicēt to meta datus atbilstoši INSPIRE direktīvai un tās īstenošanas noteikumu prasībām;
 • izveidota Ģeoportāla darbināšanai nepieciešamā tehniskā infrastruktūra;
 • nodrošināta ģeotelpisko datu turētāju (projekta ietvaros – sadarbības partneru) ĢIS integrācija ar Ģeoportālu;
 • nodrošināta Latvijas Ģeoportāla sasaiste ar Eiropas Kopienas Ģeoportālu;
 • pilnveidota Ģeoportāla funkcionalitāte un nodrošināta tā uzturēšana.

Projekta statuss:

Projekta realizācija pabeigta 2015. gada 30. jūnijā.

Kopā ar sadarbības partneriem un citām iestādēm/institūcijām ir izstrādāti Ministru kabineta noteikumi par:

 • ģeotelpisko datu kopu metadatu obligāto saturu;
 • valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālu;
 • ģeotelpisko datu kopu izmantošanas noteikumu obligāto saturu un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtību.

2013.gada jūlijā pabeigta Ģeotelpisko datu savietotāja izstrāde un veikts Ģeotelpisko datu savietotāja drošības un veiktspējas audits.

2014.gada janvārī ir pabeigta Ģeoportāla izstrāde un veikts tā drošības un veiktspējas audits.

2013.gada jūlijā veiktas Ģeoportāla administratoru apmācības un 2013.gada decembrī – Ģeoportāla galveno lietotāju un lietotāju konsultantu apmācības.

2014.gada decembrī Ģeoportāls tika atvērts publiskai pieejai – www.geolatvija.lv.  

2015.gada jūnija pabeigta Ģeoportāla pilnveidošana saskaņā ar iepirkuma procedūras „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv pilnveidošanas un uzturēšanas pakalpojumi” (identifikācijas Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK) rezultātā noslēgto līgumu.

2015.gada maijā un jūnijā veikti atkārtoti Ģeoportāla un Ģeotelpisko datu savietotāja drošības un veiktspējas auditi.

2015.gada maijā sadarbība ar ģeotelpisko datu turētājiem – Valsts zemes dienestu un Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" – Ģeoportālā publiskoti jauna ģeotelpiskā informācija ģeoproduktu veidā.

Projekts finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu līdzekļiem. 2015. gada 30. jūnijā saņemts pozitīvs VARAM atzinums par Ģeoportāla funkcionālo pārbaudi. Projekta mērķis ir sasniegts, un visas projektā plānotās aktivitātes ir pilnībā īstenotas.

VRAA nodrošina projekta rezultātu uzturēšanu.

Pēc projekta noslēgšanas, turpinās sadarbības ar datu turētājiem, t.sk. pašvaldībām par to pārvaldībā esošās ģeotelpiskās informācijas izvietošanu Ģeoportālā un Ģeoportāla izmantošanu valsts un pašvaldību funkciju veikšanas atbalstam.

Vadlīnijas metadatu un ģeotelpisko datu apmaiņai starp ĢDS datu apstrādē iesaistītajām pusēm.

Ģeoportāla dokumentācija.