Statuss:
Noslēdzies

(Nr. 2.2.1.1/16/I/001

Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 2016.gada 25.novembrī. Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) ir projekta partneris.

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši.

Projekta mērķis ir nodrošināt Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014.-2020. līdzfinansēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicināt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos IKT risinājumus.

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 4 500 000 euro, no kā 3 825 000 euro ir ERAF finansējums. VRAA sadarbības apjoma novērtējums ir 1 045 872 euro no kā 888 991.2 euro ir plānotais ERAF finansējums.

VRAA deleģēta šādu PIKTAPS projekta darbību realizācija:

 

Nr. p. k. Darbība Rezultāts
1. Darbība 3.1. Drošas elektroniskas piegādes platformas (DEPP) risinājuma attīstība, 1.kārta Ieviesta Elektroniskās adreses 1. kārta
2. Darbība 3.2. Datu publicēšanas platformas (DPP) izstrāde un ieviešana, 1.kārta Ieviesta Atvērto Datu portāla 1. kārta
3. Darbība 3.3. Centralizēto koplietošanas platformu projektējuma izstrāde un ieviešanas autoruzraudzība Saskaņots projektējums VRAA projektu īstenošanai (Vienotā datu telpa, Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma).
4. Darbība 3.4. Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas reģistra (VIRSIS) izstrāde un ieviešana, 1. kārta Ieviesta VIRSIS, 1.kārta

 
Ieguvumi:

 1. Veicināta iedzīvotāju un komersantu elektroniska saziņa ar valsts pārvaldi;
 2. Paplašināta valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv un saistīto koplietošanas komponenšu funkcionalitāte un lietojamība;
 3. Izstrādāts koplietošanas IKT risinājumu projektējums;
 4. Latvijas sabiedrībai pieejama atvērto datu platforma (Atvērto datu portāls), kas ir vienota sadarbības vide starp Latvijas atvērto datu publicētājiem un izmantotājiem;
 5. IKT pārvaldības procesa atbalstam izstrādāts un ieviests VIRSIS.

Projektā paveiktais:

 1. Izstrādāts un ieviests Atvērto datu portāls (1. kārta) – tas pieejams produkcijā no 2017.gada 2.jūnija (https://data.gov.lv/lv);
 2. Izstrādāts un ieviests Oficiālās elektroniskās adreses (turpmāk – e-adrese) risinājums – tas pieejams produkcijā valsts iestādēm no 2018.gada 1.jūnija un privātpersonām latvija.lv ieviests produkcijā pirms oficiālā termiņa- no 2018. gada 20.septembra.
 3. Sagatavotas DPP risinājuma 2.kārtas un VIRSIS risinājuma 1.kārtas specifikācijas.
 4. Saskaņots centralizēto IKT koplietošanas risinājumu konceptuālais projektējums.

Aktuālie darbi projekt

 1. VIRSIS risinājuma 1.kārtas izstrāde un ieviešana;
 2. Dalība centralizēto koplietošanas IKT risinājumu (DEPP 2.kārtas (e-adreses risinājuma uzlabojumu darbi), Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformas, Datu izplatīšanas platformas, DPP 2.kārtas un VIRSIS 2. kārtas) specifikāciju sagatavošanā un/vai saskaņošanā.

Aktualizēts: 28.03.2019.