Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes 2021. gada 3.februāra sēdes lēmumu, izsludina projektu konkursu aktivitātē "Vides nevalstisko organizāciju sadarbības un kapacitātes stiprināšana", lai finansiāli atbalstītu un stiprinātu vides aizsardzības jomā darbojošās nevalstiskās organizācijas, veicinot to praktisku iesaisti vides aizsardzības sistēmas prioritāro jomu uzlabošanā, vienlaicīgi arī mazinot Covid-19 noteikto ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz vides nevalstisko organizāciju darbību 2021.gadā.

Projekta ietvaros atbalstāmi sekojoši aktivitāšu kopumi:

  1. Vides nevalstisko organizāciju kopējā sadarbība pamatoti atlasot labākās prakses piemērus, veicot labākās prakses apkopošanu un ieteikumu sagatavošanu tās piemērošanai Latvijas apstākļiem, kā arī priekšlikumu izstrāde tālākām darbībām šādos 4 tematiskos virzienos: aprites ekonomikas joma, dabas kapitāls, vides izglītība un klimatneitralitāte un pielāgošanās klimata pārmaiņām.
  2. Vides nevalstisko organizāciju kopējās veiktspējas stiprināšana īstenojot aktivitātes, kas attīstītu kapacitāti un mazinātu Covid-19 ierobežojumu ietekmi uz organizācijas darbību.

Pieejamais kopējais finansējums konkursā EUR 300 000. Maksimālais viena projekta finansējuma apjoms no Fonda līdzekļiem ir EUR 25 000 (divdesmit pieci tūkstoši euro). Pašu ieguldījuma nodrošināšana nav obligāta.

Par projekta iesniedzēju (īstenotāju) var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kuru darbība pēdējo 3 gadu periodā (2018 – 2020) atbilst Nolikumā noteiktiem kritērijiem.

Projekta īstenošanas laiks, atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam, tiek noteikts Finansēšanas līgumā, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 30.aprīlim.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 10. marts.

Projektu konkursa nolikums un to pielikumi elektroniski ir pieejami sadaļā "Projektu konkursu nolikumi" .