Latvijas vides aizsardzības fonds

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes 2020. gada 29.oktobra sēdes lēmumu izsludina projektu konkursu 2021.gadam aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”.

Konkursā tiek atbalstītas sekojošas aktivitātes:

  1. Vadlīniju, metodoloģijas, rekomendāciju, tehnoloģisko risinājumu izstrāde, pilnveidošana un ieviešana;
  2. Profesionālo zināšanu un prasmju attīstīšana / papildināšana;
  3. Datu ieguve, analīze un digitalizācija vides politikas veidošanai, ieviešanai un/vai rezultātu novērtēšanai;
  4. Līdzšinējās vides politikas rezultātu un labās prakses demonstrācijas projektu īstenošana;
  5. Uz specifiskām mērķgrupām vērsti informatīvi izglītojoši pasākumi par vides prasību ievērošanu;
  6. Pilotprojektu realizācija prioritārajās vides politikas jomās - ekosistēmu pakalpojumi, aprites ekonomika, adaptācija klimata pārmaiņām (t.sk., bet ne tikai, izstrādāt un testēt praktiskus risinājumus prioritāro vides problēmu risināšanai, labās prakses demonstrācijai un praktisku priekšlikumu sagatavošanai projekta rezultātos ieinteresētajām pusēm / tiešajiem lietotājiem);
  7. Dabas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izvērtējums (atbilstība apmeklētāju vajadzībām, izmantotais potenciāls sabiedrības izglītošanā, sociāli ekonomiskais pienesums u.c.).

Pieejamais kopējais finansējums konkursā EUR 800 000. Maksimālais viena projekta finansējuma apjoms no Fonda līdzekļiem – EUR 60 000.

Projekta ietvaros var īstenot ne vairāk kā vienu noteikto aktivitāti un īstenošanā noteikti ir jāiesaista viena projekta sadarbības iestāde.

Projekta īstenošanas laiks nevar būt ilgāks par 2022.gada 30.jūniju.

Projekta iesniedzējs / īstenotājs var būt:

  1. Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums
  2. Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija;

pašvaldība, kura plāno īstenot “Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030.gadam” vai “Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānā 2020 – 2030 gadam” noteiktu aktivitāti, ja attiecīgās aktivitātes finansējuma avots norādīts Latvijas vides aizsardzības fonds.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 9.decembris.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami sadaļā – Projektu konkursu nolikumi.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv .