Latvijas vides aizsardzības fonds
Latvijas vides aizsardzības fonda logo

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes 2020. gada 29. oktobra sēdes lēmumu, izsludina projektu konkursa nolikumu 2021.gadam aktivitātē “Sabiedrības vides apziņas veicināšana medijos”.

Projektu konkursā noteiktas sekojošas prioritārās tēmas:

  • Virzība uz aprites ekonomiku: iespējas vides un dabas resursu saudzīgai izmantošanai (t.sk., bet ne tikai atkritumu apsaimniekošanas jomā);
  • Dabas kapitāls: izpratnes veidošana par dabu kā kapitālu, ekosistēmu funkcionēšanu un savstarpējo mijiedarbību, izaicinājumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, tendences Latvijā un pasaulē u.c.;
  • Sabiedrības izpratnes veidošana jeb dzīvesveida komunikācija par aktuāliem vides politikas jautājumiem, lai veicinātu atbildīgu un videi draudzīgu rīcību.

Pieejamais kopējais finansējums konkursā EUR 1 100 000. Maksimālais viena projekta finansējuma apjoms no Fonda līdzekļiem – EUR 150 000. Projekta īstenotājam projekta īstenošanai jānodrošina pašu ieguldījums ne mazāk kā 10 % (desmit procenti) no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Projekta īstenošanas laiks nevar būt ilgāks kā 2023. gada 31. jūlijs.

Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) var būt Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona. Projekta iesniedzējs (vadošais īstenotājs) projekta aktivitāšu īstenošanai var piesaistīt projekta partnerus – Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas, kuras ar saviem personāla resursiem un administratīvo kapacitāti īstenos kādu no projekta aktivitātēm, uzņemoties par to atbildību pret projekta vadošo īstenotāju un Fonda administrāciju.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 2.decembris.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami sadaļā – Projektu konkursu nolikumi.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv