Latvijas vides aizsardzības fonds

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes 2020. gada 8. oktobra sēdes lēmumu, informē par pasākumu pieteikumu iesniegšanu apakšprogrammā “Nozares vides projekti”.

2021. gadā no Apakšprogrammas līdzekļiem tiek atbalstīti pasākumi, kas nodrošina papildu atbalstu VARAM un VARAM padotības iestāžu konkrētas funkcijas attīstībai un/vai atsevišķas funkcijas izpildes kvalitātes paaugstināšanai, šādos virzienos:

  • 2.1. veiktspējas stiprināšana vides aizsardzības kontroles un vides politikas īstenošanas jomās (t.sk. noteikta profila personāla kvalifikācijas un kompetences celšana);
  • 2.2. starptautisko saistību vides aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā izpilde.

Netiek atbalstītas aktivitātes, kas tieši saistītas ar valsts pārvaldes iestāžu nolikumos noteikto pamatuzdevumu īstenošanu un dublē valsts budžeta bāzes finansējuma programmā paredzēto aktivitāšu finansēšanu.

Pasākumi īstenojami 2021. gada ietvaros.

Aktivitāšu (projektu) iesniegšanas termiņu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā līdz 2020.gada 13.novembrim.

Pasākumu pieteikumu iesniedzējs ir VARAM un pasākumu īstenotāji finansējuma saņemšanai no valsts budžeta Apakšprogrammas var būt: VARAM, Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, Latvijas Nacionālais dabas muzejs un Nacionālais botāniskais dārzs.

Kārtība un tās pielikumi elektroniski ir pieejami sadaļā – Projektu konkursi/Nozares vides projekti”.