Š.g. 6.jūnijā tika organizēta Latvijas vides aizsardzības fonda Padomes sēde. Sēdes ietvaros tika apstiprināti projektu iesniegumi aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” un tiek noslēgti līgumi par sekojošu projektu īstenošanu.

Projekta īstenotājs Projekta nosaukums Finansējums, EUR
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2020.-2025.gadam izstrāde 59 653
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai 31 500
European Sustainable Development Association Piesārņoto teritoriju sanācijas vadlīniju un ieviešanas rekomendāciju izstrāde 30 714
Latvijas Universitāte Dzeramā ūdens kvalitātes novērtējums akās Latvijā 28 850
Latvijas Universitāte Latvijas zosu populāciju izpēte 47 275
Latvijas Universitāte Lagūnu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums 26 302
Latvijas Universitāte Atmosfēras piesārņojuma kartēšana un novērtēšana ICP Vegetation programmas "Smago metālu, slāpekļa un noturīgā organiskā piesārņojuma (NOP) satura sūnās monitoringa" ietvaros 30 544
Biedrība “Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācija” Apmācību kursu izveide par alternatīvajiem aukstumaģentiem 44 996
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” Latvijas upju ierindošana prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā 30 264
Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs Monitoringa un populācijas lieluma aprēķina metodikas pilnveidošana un aprobācija trim ES aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām – platajai airvabolei, divjoslu airvabolei un medicīnas dēlei 37 318
CLEANTECH LATVIA Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas 30 030
Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Valsts informācijas sistēmas Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs funkcionalitātes pilnveidošana 57 000
Rēzeknes pilsētas dome Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai 31 350
Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrība Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums 9 250
Latvijas Ornitoloģijas biedrība Datu ieguve Latvijas ligzdojošo putnu izplatības noteikšanai (2020.–2021. gadam) 52 000
Vides izglītības fonds Jūras piesārņojošo atkritumu (JPA) situācijas datu apkopošana un sabiedrības iesaistīšana JPA problēmu aktualizācijā 2020. un 2021. gadā 43 603
International Transport Development Association Kuģa radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas elektroniskā sistēma 38 000
Usmas krasts Sabiedrisko vides inspektoru apmācība zvejas kontroles jomā

6 708

Zaļā upe Ziemeļu upespērlenes Margaritifera (No Suggestions) un skabiozu pļavraibeņa Euphydrias aurinia atradņu un dzīvotņu identificēšana un ģeodatubāzes izveide 29 785
Latvijas Vides pārvaldības asociācija Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole 19 521
Vides Fakti Mobilās lietotnes Vides SOS funkcionalitātes izvērtēšana un pilnveidošana 22 600
Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" Rīgas līča vides stāvokļa novērtēšanas rekomendāciju izstrāde un ieviešana klimata izmaiņu apstākļos, izmantojot vienšūņa Mesodinium rubrum attīstības īpatnības 39 040
Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija Pilotprojekts “Nolietoto riepu gumijas granulu pievienošana bitumena modificēšanā un asfaltbetona ražošanā un eksperimentālā ceļa posma ieklāšana” 60 000
Ekodizaina kompetences centrs Pazīsti EKOmarķējumu! 27 329
Latvijas Vides pārvaldības asociācija Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana 26 737
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” Analītiskās metodoloģijas izstrāde ķīmiskā piesārņojuma identifikācijai apkārtējās vides objektos 27 250