Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija informē, ka ir noslēgusies projektu iesniegumu iesniegšana projektu konkursā aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi”. Kopā konkursā tika iesniegti 39 projektu iesniegumi. Ir pabeigta  iesniegumu izvērtēšana atbilstoši administratīvajiem kritērijiem un par neatbilstošiem noteiktajiem kritērijiem atzīti četri projektu iesniegumi, savukārt 35 projektu iesniegumi tiks virzīti tālākai kvalitātes un finanšu izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ekspertu komisijā, Fonda Konsultatīvajā padomē un Fonda padomē izvērtēšanai, atbilstoši:

  • aktivitātē "Sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT)" 12 projektu iesniegumi;
  • aktivitātē "Sugu aizsardzības plānos paredzēto aktivitāšu ieviešana" 4 projektu iesniegumi;
  • aktivitātē "Tūrisma infrastruktūras uzlabošana ĪADT" 19 projektu iesniegumi.

Informācija par atbalstītajiem projektu iesniegumiem tiks publicēta pēc Fonda padomes lēmumu pieņemšanas.