Latvijas vides aizsardzības fonds

 

Š.g. 14.augustā noslēdzās projektu iesniegumu iesniegšana konkursā aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana”. Kopā tika saņemti 16 projektu iesniegumi (t.sk. 13 projekti apakšaktivitātē “Sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās” un 3 projekti apakšaktivitātē “Praktiskas aktivitātes aizsargājamo sugu dzīvotņu kvalitātes uzlabošanā”) par kopējo pieprasīto finansējumu no Latvijas vides aizsardzības fonda 343 654 EUR apmērā.

Atbilstoši administratīvajiem kritērijiem tika atzīti visi iesniegtie projekti, attiecīgi pašreiz saskaņā ar konkursa nolikumā noteikto kārtību tie ir nosūtīti kvalitātes vērtēšanai Dabas aizsardzības pārvaldei un Fonda Konsultatīvajai padomei.

Lēmumu pieņemšana Fonda padomē par finansējuma piešķiršanu indikatīvi plānota septembra vidū.