Jaunumi

Projekts “Vienotā datu telpa” turpināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes, kā arī bija cieši saistīts ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”.

Projekta mērķis bija informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, kā arī publisko un atkalizmantojamo datu pieejamības nodrošināšana, tādējādi veicinot programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” mērķu sasniegšanu.

Projekta ietvaros tā mērķu sasniegšanai tika plānota šādu darbību īstenošana:

 1. Datu izplatīšanas platformas (DIP) izstrāde;
 2. Datu publicēšanas platformas (DPP) 2.kārtas izstrāde;
 3. Partneru informācijas sistēmu pielāgošana un integrācija ar vienotās datu telpas koplietošanas risinājumiem;
 4. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstība;
 5. Publicitātes pasākumu īstenošana;
 6. Projekta pārvaldība;
 7. Projekta pamatojošo dokumentu izstrāde.

Projekta iznākumi:

 1. Pilnveidoti 8 darbības procesi;
 2. Izveidotas divas/pilnveidotas divas centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platforma, tai skaitā veikta to ieviešana;
 3. Izveidota viena koplietošanas platforma;
 4. Publicētās 2 koplietošanas datu kopas.

Kopējās projekta īstenošanas budžets bija 3 578 167,88 eiro, no kuriem 3 041 442,70 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta īstenošanā piedalījās trīs sadarbības partneri:

 1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM);
 2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (UR);
 3. Valsts zemes dienests (VZD).

Projektā tika paveikts:

DIP ieviešanā veiktas šādas darbības:

1. Pabeigti un ieviesti produkcijā Datu izplatīšanas tīkla (DIT) pilnveidojumi.

Uzlabojumi, kas saistīti ar DIT UI (user interface), DIT WS (web service) un FTPs (File Transfer Protocol) saskarņu modifikāciju, uzlabojot ziņojumu nosūtīšanas, filtrēšanas, ziņojumu statusa atbilžu saņemšanas un šifrēšanas iespējas. Papildus nodrošināta esošās FTP saskarnes migrācija un DIT apakškanālu transformācijas parametrizācija un lielapjoma datņu kompresija pārsūtīšanas laikā, kā arī veikti citi tehniski uzlabojumi (rezervācija, veiktspējas uzlabošana, mērogojamība).

2. Pabeigts un ieviests produkcijā API Pārvaldnieks.

Vienota pieprasījumu vadības servisa izstrāde, kas bāzēts uz atvērtā koda tehnoloģijas WSO2 un atbalsta ne tikai SOAP tīmekļa pakalpju uzturēšanu, bet arī REST tīmekļa pakalpes. 

3. Veikti pilnveidojumi Iestādes darbinieka darba vietā, kurā iestādes tehniskie speciālisti var veikt pakalpju piekļuves pārvaldību.

Pilnveidots pakalpju piekļuves piešķiršanas process un Iestādes darbinieka darba vieta viss.gov.lv , kurā tagad iestādes tehniskie speciālisti var veikt pakalpju piekļuves pārvaldību bez VRAA administratoru iesaistes.

DPP 2.kārta – darbi ir pabeigti un DPP 2.kārtas pilnveidojumi ir pieejami produkcijas vidē.

Veikti vairāki LADP uzlabojumi un izstrādāti vairāki vadlīniju dokumenti datu publicētājiem (rīks datu apstrādei un nodošanai LADP, vizualizācijas rīks, kā arī vadlīnijas, video apmācību materiāli u.c.).

Partneru informācijas sistēmu pielāgošana un integrācija ar vienotās datu telpas koplietošanas risinājumiem

Veiktas izstrādes UR un VZD IS, lai nodrošinātu integrāciju ar jaunizveidotajiem koplietošanas risinājumiem, kā arī veiktas jaunu servisu izstrādes un datu kopu publicēšana Latvijas Atvērto datu portālā.

Ieviesta IKT infrastruktūras platforma, kas nodrošina VARAM resora iestādēm infrastruktūras resursus jau esošām, kā arī nākotnes informācijas sistēmām. Veikta sniegto pakalpojumu aprakstīšana.

Plašāk par projektu