Jaunumi

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2017.gada 27.novembrī noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/008 “Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība” īstenošanu. Kopējais projekta finansējums 775 049,32 euro.

Projekts mērķis bija nodrošināt jau funkcionējošās Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas https://tapis.gov.lv (turpmāk - TAPIS) attīstību. Projekta ietvaros tika paplašināta TAPIS funkcionalitāte:

 • pilnveidojot sistēmas lietojamību,
 • nodrošinot jūras telpiskās plānošanas iespējas,
 • nodrošinot nacionālo interešu objektu un teritoriju informācijas pieejamību,
 • pilnveidojot izveidotos teritorijas plānojuma un lokālplānojuma izstrādes procesus, kas ļautu tos sistēmā izstrādāt paralēli, izveidojot ziņojuma ģenerēšanas mehānismu par saņemtiem institūciju nosacījumiem vai atzinumiem un iedzīvotāju priekšlikumiem, kā arī iekļaujot detālplānojumu TAPIS strukturētu telpisko un teksta datu veidā,
 • nodrošinot ērtu informācijas pieejamību sabiedrībai un institūcijām, tai skaitā atvērto datu kopu veidā, tādējādi uzlabojot pārvaldes procesa funkciju izpildes kvalitāti.

Projektā pilnveidoti šādi 5 darbības procesi:

 • Jūras telpiskās plānojuma pieejamība  TAPIS;
 • Starpinstitūciju datu apmaiņa teritorijas plānošanas, nekustamo īpašumu pārvaldības un būvniecības procesu ietvaros;;
 • Latvijas teritorijas attīstības plānošanas procesa atbalsts TAPIS;
 • Teritorijas attīstības plānošanas procesa datu un e-pakalpojumu pieejamība;
 • Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas process.

Projektā ir šādi sadarbības partneri:

 • Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB);
 • Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB);
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM);
 • Valsts Zemes dienests (VZD).

Projektā TAPIS pilnveides darbus nodrošināja šādi uzņēmumi:

 • SIA “Tieto Latvia” (TAPIS sistēma un e-pakalpojumi);
 • SIA “Visma Consulting” (TAPIS publiskā daļa Ģeoportālā);
 • SIA “Visma Enterprise” (RAIM);
 • SIA “E-Synergy” (TAPIS sistēma un e-pakalpojumi)

Plašāk par projektu