Jaunumi
Baltijas jūras telpiskās plānošanas foruma logo

VASAB sekretariāts* (Baltijas jūras reģiona valstu ministriju sadarbība telpiskajā plānošanā un attīstībā) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) organizē jau ceturto starptautisko Baltijas jūras telpiskās plānošanas (JTP) forumu, kas norisināsies 2021.gada 1. un 2. jūnijā tiešsaistē. Foruma mērķis ir veicināt efektīvāku pārrobežu sadarbību, kā arī gūt zināšanas un dalīties pieredzē par jūras telpisko plānošanu Baltijas jūras reģionā.

2021. gadā Eiropas Savienības valstīm atbilstoši Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīvai par jūras telpiskās plānošanas satvaru (2014/89/ES), jāpietuvojas savu jūras plānojumu apstiprināšanai un ieviešanai, tāpēc ceturtā Baltijas jūras telpiskās plānošanas foruma sauklis ir – “Jūras telpiskā plāna nodošana īstenošanai - mijiedarbība un kapacitāte  visos līmeņos”.

Foruma programma ir veidota, lai diskusiju temati atspoguļotu JTP jautājumus dažādos pārvaldības līmeņos, iekļaujot politikas veidotājus, industriju, zinātni, reģionāla, nacionāla un vietēja līmeņa institūcijas. Foruma laikā tiks diskutēts, kā JTP var sabalansēt izvirzītās ambīcijas un gaidāmos izaicinājumus atjaunojamās enerģijas ieguvei jūrā, vides aizsardzības jomā, kā arī jūras telpas un piekrastes attīstībai kopumā. Kādas izmaiņas sagaidāmas JTP reģionālajos satvaros šajā desmitgadē, un kādi izaicinājumi sagaidāmi jūras telpisko plānojumu ieviešanā nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī?

Foruma darba semināros tiks prezentēti Interreg Baltijas jūras reģiona programmas finansēto projektu “Capacity4MSP” un “Land-Sea-Act” aktivitātes un rezultāti, diskutējot par tādām tēmām kā ieinteresēto pušu iesaiste JTP, zilās izaugsmes aspekti plānošanā, jūras kultūrvēsturiskais mantojums, labs Baltijas jūras vides stāvoklis, jūras lietojuma veidi, sauszemes un jūras mijiedarbība, kā arī daudzlīmeņu pārvaldība, uz datiem vērsta lēmumu pieņemšana un klimata pārmaiņu aspekti JTP.

Pasākums ir starptautisks un tajā pulcēsies jūras telpiskie plānotāji, nacionāla līmeņa institūcijas un starptautiskas organizācijas atbildīgas par JTP, Eiropas Savienības institūciju pārstāvji, izglītības un zinātnes institūcijas, JTP iesaistīto nozaru un piekrastes pašvaldību pārstāvji, kā arī citi interesenti. Forums norisināsies tiešsaistē un tiks pārraidīts no Rīgas.

VASAB sekretariāts un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija ir vadošie partneri Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektos – Capacity4MSP un Land-Sea-Act . Forums tiks organizēts kā abu projektu noslēguma konference, kurā tiks popularizēti rezultāti un diskutēta to pielietošana Baltijas jūras reģiona mērogā.

Vairāk informācijas par foruma programmu un reģistrēšanos pieejama interneta vietnē www.balticmspforum.eu. Dalība pasākumā ir bez maksas.

* Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai –Baltijas jūras reģiona valstu starpvaldību sadarbība telpiskās plānošanas un attīstības jomās www.vasab.org