Drukāt

 Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē


 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludina atklātu projektu konkursu Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas „Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē” ietvaros

Projektu konkursa mērķis ir sekmēt veselīgu dzīves veidu Latgalē, pilnveidojot reģiona pievilcību iedzīvotājiem un it īpaši jauniešiem.

Konkursa ietvaros tiks atbalstītas sekojošas aktivitātes:

  1. publisku aktīvās atpūtas, sporta nometņu, sporta pasākumu un sacensību rīkošana Latgales reģionā;
  2. sporta inventāra un/vai aprīkojuma iegāde visām projektā iesaistītajām pašvaldībām;
  3. nelielu ar sporta aktivitātēm saistītu publisku infrastruktūras objektu iekārtošana.

Kopējais pieejamais finansējums – 120 000,00 euro.

Tiesības iesniegt projekta iesniegumu ir biedrībai vai nodibinājumam, kura juridiskā adrese ir Latgales plānošanas reģionā un kura savu darbību veic Latgales reģionā.

Projektu atbilstības kritēriji noteikti programmas konkursa nolikumā.

Programmas konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnē www.vraa.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2018.gada 16.aprīlim.

Projekta iesniegumu var iesniegt:

  • personīgi (līdz plkst. 17:00) vai pa pastu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: pasts@vraa.gov.lv.

Dokumentācija:

Konkursa nolikums

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta budžeta veidlapa

Projekta finanšu atskaite

Projekta pārskats

Notikumu kalendārs