Drukāt

Jautājumi un atbildes


  • Jautājums: Lai pārvadātu skolēnus pašvaldībai noformēts pašpārvadājumu sertifikāts, kurš atļauj kopā ar skolēniem bez maksas pārvadāt arī pagasta darbiniekus. Vai līdztekus skolniekiem ar skolēnu autobusu drīkst pārvadāt arī, piemēram, skolotājus, vecākus, kuri pavada bērnus, pensionārus u.c., nemainot skolēnu maršrutu?
Saskaņā ar Līguma par individuālā projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ieviešanu, kas noslēgts starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un novada pašvaldību, 1.2.3. apakšpunktu pašvaldība „apņemas lietot autobusu skolēnu pārvadāšanai, ievērojot šajā līgumā noteiktās prasības”.  Aģentūrai kā projekta uzraugošajai iestādei ir svarīgi, ka autobuss nodrošina skolēnu pārvadājumus uz izglītības iestādēm un skolēnu pārvadājumu maršruti nepārklātos ar sabiedrisko pārvadājumu maršrutiem, kā arī, lai ar šiem autobusiem netiek veikti komercpārvadājumi.

  • Jautājums: Ko paredz līguma 1.2./SW/10/3 par individuālā projekta "Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus" ieviešanu punkts 1.3. Puses līguma laikā apņemas ievērot Latvijas Republikas normatīvo aktu un sadarbības programmas ieviešanu regulējošo normatīvo aktu prasības. Kuri akti ir saistoši?

Atbilde: Līguma izpildē pusēm ir saistoši visi Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti atbilstoši to piemērošanas jomai. Piemēram, normatīvie akti, kas regulē jautājumus saistībā ar grāmatvedību vai dokumentu uzglabāšanu un arhivēšanu. Vēršam uzmanību, ka saistībā ar individuālā projekta ieviešanu nav izdoti specifiski normatīvie akti, kas būtu jāievēro projekta ieviešanas laikā.

  • Jautājums: Ko ietver frāze "lieto autobusu skolēnu pārvadāšanai"

Atbilde: Lietot autobusu skolēnu pārvadāšanai nozīmē lieto autobusu šādiem mērķiem:
1)    skolēnu nogādāšana uz/no skolas (mācību iestādes);
2)    skolēnu nogādāšana uz/no ar mācību procesu saistītiem pasākumiem (mācību olimpiādes u.tml., sporta sacensības u.tml.);
3)    skolēnu nogādāšana uz/no skolēnu pašdarbības kolektīvu koncertiem, skatēm, mēģinājumiem u.tml.;
4)    skolēnu no nogādāšana uz/no skolēnu dziesmu un deju svētkiem (arī gadījumos, ja skolas pašdarbības kolektīvi piedalās vispārējos dziesmu un deju svētkos).

  • Jautājums: Pirms jaunā autobusa iegādes, skolēni, lai dotos ekskursijās, iepriekš paši maksāja par transportu ekskursijām. Bet kā tagad šo situāciju pareizi atrisināt, kad novadam pašam ir šis jaunais skolēnu autobuss? Vai skolēni var maksāt par skolas autobusa izmantošanu ekskursijās? Izmaksas viennozīmīgi ir pašizmaksa (degviela, smērvielas, šofera alga, ...).

Atbilde: Skolēnu pārvadāšanai paredzēto skolēnu autobusu pašvaldībai ir tiesības izmantot, skolēnu ekskursijām ievērojot šādus nosacījumus:
1)    pašvaldības veiktajiem skolēnu pārvadājumiem skolēnu ekskursijās nedrīkst būt komerciāls raksturs, proti, pašvaldībai nav tiesību pelnīt (gūt komerciālu labumu) no skolēnu pārvadāšanas ekskursijās;
2)    iekasētā maksa no skolēniem un skolēnus pavadošajiem skolotājiem par ekskursiju nedrīkst pārsniegt konkrētās ekskursijas (brauciena) tiešās izmaksas, ko veido autobusa ekspluatācijas izdevumi (maksa par degvielu atbilstoši nobraukto km apjomam) un autobusa vadītāja atalgojums atbilstoši braucienā patērētajam stundu skaitam;
3)    par autobusa lietošanu skolēnu pārvadāšanai konkrētā ekskursijā pašvaldība sastāda aktu, kurā norāda ekskursijas (brauciena) nobrauktos km, patērētās stundas un tam atbilstošās izmaksas, kuras sedz skolēni un skolēnus pavadošie skolotāji, kas devušies ekskursijā. Notikumu kalendārs