Drukāt

2013.g.

image, 201x284px, 27.73 KB Brošūra "Think Globally, Act Locally" ("Domājiet globāli, rīkojieties lokāli"). Projektam noslēdzoties, VRAA ir laidusi klajā brošūru, kurā ir apkopoti projekta sasniegtie rezultāti uz 2013.g. martu. Brošūra satur informāciju par abu pilotprojektu gaitu un rezultātiem, reportāžas no 2012.g. notikušajiem semināriem, konferencēm un mācību vizītēm. Viens no lielākiem bonusiem ir saraksts un kontaktinformācija par projekta partneriem un sadarbības iestādēm.  Aicinām iepazīties! 

  "Ieteikumi Latvijas pašvaldību, biznesa atbalsta organizāciju un augstskolu starptautiskai sadarbībai" apkopo rekomendācijas starptautiskās sadarbības uzsākšanai vai turpināšanai 2014-2020 plānošanas periodā. Ceram, ka saistošas idejas tajās atradīs pašvaldības, plānošanas reģioni, biznesa atbalsta organizācijas, attīstības aģentūras, tehnoloģiju pārneses centri, inkubatori, augstskolas.

Rīcības plāns "Inovāciju veicināšana caur starpreģionālo sadarbību" (Action Plan "Increasing Innovation Performance through Interregional Cooperation")

2012.g.

Pētījums "Atskats uz projektu" ("Reflection to Project Aims"). Trešais salīdzinošais pētījums informē par IPP reģionu attīstības tendencēm un izmaiņām kopš pirmā salīdzinošā pētījuma (2011.gada vidū); analizē reīgonu inovacījas programmas un instrumentus, identificē potenciālās sadarbības nozares, tādas kā atjaunojamie energoresursi, ķīmija un biotehnoloģijas, tūrisms u.c.

2012.g. Otrā pilotprojekta ietvaros izstrādāts Internacionalizācijas rīcības plāns pašvaldībām, kas domāts kā ietvars pašvaldībām, izvērtējot un plānojot starptautiskās aktivitātes un izstrādājot internacionalizācijas rīcības plānus kā pāsvaldību attīstības plānu sastāvdaļu. Metodoloģija skaidro, uz kādiem jautājumiem jāatbild pašvaldībai, lai nonāktu pie veiksmīgas internacionalizācijas stratēģijas. Galvenais ir paturēt prātā, ka starptautiskās sadarbības stratēģija ir instruments reģiona/pašvaldību mērķu sasniegšanā!

2012.gada vasarā uzsākts darbs pie projekta ietvaros izstrādājamā, jau trešā, salīdzinošā pētījuma. Kamēr pētījums vēl top, ir pieejami pirmie rezultāti - apkopojums par Latvijas organizāciju un iestāžu dalību ES pārrobežu un starpreģionālās sadarbības programmās.

image, 200x283px, 54.15 KB Brošūra "Internationalization - a must for today" ("Internacionalizācija - šodienas nepieciešamība")

Brošūrā atspoguļoti projekta rezultāti uz 2012.gada janvāri: sniegts īss ieskats projekta gaitā, analizēti divu pētījumu dati un iezīmētas turpmākās aktivitātes. Brošūrā atrodama plaša informācija par Latvijas, Vācijas, Ungārijas un Spānijas iestādēm: pašvaldībām un pašvaldību aģentūrām, uzņēmējdarbību veicinošām iestādēm, augstskolām,  ES struktūrfondu administrējošām iestādēm u.c., kas ir atvērtas starptautiskai sadarbībai. Aicinām iepazīties!

2011.g.

Pētījums "Latvijas pašvaldību, nevalstisko organizāciju un augstākās izglītības iestāžu dalība ES programmās un iniciatīvās"

Valsts reģionālās attīstības aģentūras veiktais pētījums sniedz pārskatu par ES programmām un iniciatīvām Latvijā, minot īstenoto projektu piemērus, ka arī Latvijas iestāžu un organizāciju dalības pieredzi, dalību kavējošos un veicinošos faktorus. Pētījumā apkopoti dati no 73 pašvaldībām, 15 augstskolām, 11 nevalstiskām organizācijām un 5 plānošanas reģioniem. Pētījumā apkopota informācija par laika periodu no 2007.gada līdz 2010.gadam. 

Pētījums "IPP reģionu esošā situācija, dalība ES programmās un starptautiskās sadarbības atbalsta organizācijas. Sadarbības iespējas.“Current Situation of IPP Regions, Participation in EU Programs and  Support Structures for Internationalization, Scope for Cooperation”)

Benchmarking jeb labās prakses salīdzināšanas mērķis bija identificēt veiksmīgākos inovācijas attīstības veicināšanas modeļus, kā arī atrast labākās prakses piemērus, kā iesaistīt reģionālos un vietējos uzņēmumus ES iniciatīvās, programmās un projektos. Pētījumā "1st Benchmark report" apkopoti dati par Latvijas, Vācijas, Ungārijas un Spānijas iestāžu (pašvaldību, inovācijas centru un biznesa inkubatoru, NVO u.c. ES projektu dalībnieku pieredzi, kā arī identificēti labās prakses piemēri.

Pētījums "Stratēģijas veiksmīgai starptautiskai sadarbībai" ("Strategies for Successful Internationalisation")

Pētījumā analizēta partnerreģionu pieredze un esošās aktivitātes starpreģionālās sadarbības jomā, salīdzināti vietējā un reģionālā (Latvijas gadījumā - arī valstiskā) līmeņa politikas plānošanas dokumenti starptautiskās sadarbības jomā. Pētījums noslēdzas ar šo stratēģīju veiksmes faktoru aplūkošanas un iezīmē iespējamos turpmākos sadarbības virzienus partnerreģionu starpā.
Notikumu kalendārs