Drukāt

 image, 200x100px, 3.8 KB   192x71_Interreg IV C2.jpg - 13.31 KB

 INTERREG IVC PROJEKTS „Starpreģionālās partnerības platforma”

________________________________________________________________________

Projekta nosaukums angļu valodā: Interregional Partnership Platform (IPP)

Projekta nosaukums latviešu valodā: Starpreģionālās partnerības platforma

Projekta darbības laiks: 01.01.2010. - 31.03.2013.

Projekts apstiprināts Baltijas Jūras reģiona INTERREG IVC programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros

Projekta mājas lapa: http://www.i-p-p.eu/

 

Projekta partneri: 

 • Vācija, Saksija- Anhalte. Zinātnes un ekonomikas ministrija  (Ministry of Science and Economy). Vadošais partneris
 • Ungārija, Eszaka-Alfolde. Reģionālās Attīstības un inovācijas aģentūra (INNOVA Észak-Alföld, Regional Development and Innovation Agency)
 • Spānija, Paternas pašvaldība (The Municipality of Paterna)
 • Spānija, Valensijas Kopienas fonds, Valensija (Fundación Comunidad Valenciana Región Europea)
 • Latvija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra


Projekta galvenais mērķis ir uzlabot reģionu inovācijas kapacitāti un aktivitāti finansējuma piesaistē. Lai to sekmētu tiks veicināta vietējā un reģionālā līmeņa iestāžu un organizāciju aktivitāte starptautiskā līmenī, īstenojot projektus sadarbībā ar citu valstu partneriem.

Sagaidāmie projekta rezultāti:

 • Uzlabots reģionu līdzdalības līmenis dažādās ES un citās starptautiskās programmās. Lai to sasniegtu, paredzēts veikt reģionu līdzdalības monitoringu, izstrādāt ieteikumus un attīstīt reģionālās iniciatīvas, kā arī veicināt informācijas un labas prakses apmaiņu
 • Aktivizēta sadarbība ar reģionālā un vietējā līmeņa institūcijām, kā arī īstenoti divi pilotprojekti.

Aktivitātes:

 • Identificēt labās prakses piemērus un trūkumus inovācijas attīstībai projekta partnervalstīs
 • Vienota labās prakses analīzes (benchmark) un monitoringa instrumenta izveide, ar kura palīdzību regulāri tiktu novērtēta MVU, pētniecības institūtu, pašvaldību un plānošanas reģionu līdzdalība starptautiskajā „know-how” ieviešanā
 • Pieredzes apmaiņa starp partnervalstīm
 • Divu veiksmīgāko labās prakses piemēru īstenošana pilotprojektos – viens ir vērsts uz pašvaldībām, otrs – uz uzņēmējdarbību, lai veicinātu partnerību izveidi un celtu reģionu kapacitāti
 • IT instrumenta ieviešana, ar kura starpniecību tiktu uzlabota līdzdalība starptautiskās un ES programmās
 • Rīcības plāns galvenajiem attīstības virzieniem. Tajā tiktu apkopotas politikas rekomendācijas inovācijas jomā un sadarbībā, kā arī iezīmēti strukturālo fondu politikas galvenie attīstības virzieni. 

VRAA atbildība projektā

VRAA atbildīga par projekta komponenti „Mainstreaming”, kas ietver labās prakses piemēru pārņemšanu, divu plānoto pilotaktivitāšu ieviešana un kopēja rīcības plāna un politikas rekomendāciju izstrādi.

Latvijas ieguvums projektā

VRAA dalība šajā projektā palīdzēs Latvijas reģionālās plānošanas reģioniem un pašvaldībām uzlabot spēju efektīvāk izmantot ES un citu starptautisku programmu finansējumu, kā arī izmantot savā darbā starptautisko praksi.
Projekta ietvaros monitoringa instrumentā ietvertie dati būtu izmantojami reģionu attīstības novērtēšanai un plānošanai. Projekts veicinās sadarbību ar pašvaldībām, pētniecības iestādēm un plānošanas reģionu attīstības aģentūrām citās valstīs.

Projekta finansējums:

Projekta kopējais finansējums: 1 137 700 eiro.
VRAA kā partnera kopējais finansējums projektā: 177 800 eiro.


 

 

 

 

 

 

Notikumu kalendārs