DrukātHome market


Projekta nosaukums latviešu valodā: Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus

Projekta nosaukums angļu valodā: Single CBR Home Market (Home Market)

Projekta darbības laiks: 08.2011. - 12.2013.

Projekts apstiprināts Centrālbaltijas INTERREG IVA programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros

Projekta mājas lapa: cbr-homemarket.com

Projekta partneri

Latvija

 • Vadošais partneris - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
 • Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators
 • Kurzemes biznesa inkubators
 • nodibinājums „Seed Forum Latvia”

Igaunija

 • Tallinn Science Park TEHNOPOL
 • Estonian Development Fund (Arengufond)
 • „SeedForum Estonia”

Somija

 • Aalto Universitāte

Projekta mērķis

Ieviest sistēmu, kas palīdzētu vietējiem uzņēmējiem ieiet starptautiskajā tirgū, izveidot platformu, kurā inovatīviem Centrālā Baltijas jūras reģiona (BCR)  mazajiem un vidējiem uzņēmējiem (MVU) būs pieejams pārrobežu kapitāls, veicināt pārrobežu biznesa integrāciju, izcelt „Start-up” biznesa vietējās inkubācijas priekšrocības, veidot pārrobežu sadarbību reģiona ietvaros daudz efektīvākā un agrākā biznesa attīstības pakāpē, fiziski un psiholoģiski palielināt izpratni projekta dalībniekiem, mērķa grupām („new-born global”, inovatīvie un reģionālie MVU) par Mājas tirgus koncepciju.

Sagaidāmie projekta rezultāti

 • Sanāksmes par normatīvu, finansiālajām, kultūras un praktiskajām barjerām, kas traucē pārrobežu biznesa attīstību CBR. Katrai partnervalstij izstrādāti ierosinājumi kā sekmēt pārrobežu biznesa sadarbību CBR ietvaros. Katrā partnervalstī notikuši 6 semināri par biznesa kultūru un antropoloģiju.
 • Izveidota patstāvīga un ilgtspējīga pārrobežu kapitāla palielināšanas sistēma priekš inovatīviem un „Born-global” reģionālajiem MVU. Nemazāk kā 600 izskatīti un atbalstīti biznesa pieteikumi. Realizēti 24 apmācību semināri un 24 investoru konferences.
 • Izveidots tīkls starp 1-2 inovāciju centriem vai biznesa inkubatoriem no katras dalībvalsts, ietverot pārrobežu biznesa inkubācijas izveidi un ieviešanu, ierosinot to kā CBR labo biznesa praksi un piemēru visam Baltijas jūras reģionam un ES.
 • Izveidota platforma pārrobežu biznesa partneru meklēšanai starp inovatīviem, tehnoloģiski attīstītiem un „born-global” reģionālajiem MVU.
 • Integrācijas un sinerģijas efekta pavairošana dažādās kombinācijās, veicinot vienotu un produktīvu vietējā biznesa pārejas procesu uz starptautisko tirgu un ieviešot koncepciju: „Vienots CBR Mājas tirgus”.

Aktivitāte

1. Sadarbojoties ar politisko lēmumu pieņēmējiem un vietējām nacionālajām uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, projekta partneriem, lai ietekmēt pārrobežu biznesa sadarbību un reģionu darbību starptautiskajā līmenī, ir nepieciešams politisko, normatīvu un psiholoģisko barjeru, kultūras un vēsturisko atšķirību mazināšana:

 • katras partneru valsts likumdošanas ietvara, galveno pārrobežu darbības ierobežojumu un attīstības potenciāla izpēte, balstoties uz pieejamajiem nacionālajiem datiem;
 • politiskās un biznesa sabiedrības konference par pārrobežu darbības veicināšanu CBR ietvaros, pārrobežu ierobežojumu mazināšanu un juridiskā ietvara stiprināšanu;
 • informatīvie pasākumi un semināri pašvaldību politiķiem un darbiniekiem par uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un aktivitātēm, kas veicinātu vietējās uzņēmējdarbības izziešanu starptautiskajā tirgū;
 • nacionālo reģionu marketinga pasākumu organizēšana partnervalstīs CBR ietvaros;
 • mācību seminārs biznesa un inovāciju kopienai par CBR pārrobežu biznesa vidi, kultūru, biznesa ētiku un antropoloģiju.

2. Pārrobežu kapitāla pieplūduma palielināšana un „pārrobežu investoru sagatavošanas procesa vadīšana” – organizējot forumus, kur uzņēmēji var tikties ar iespējamajiem investoriem no visa CBR. Šis process sastāv no iespējamo uzņēmēju atlases, uzņēmumu un to vadītāju intensīvā apmācība kā sevi prezentēt plānotajās investoru konferencēs.
3. Izveidot un ieviest platformu pārrobežu biznesa partneru meklēšanai starp inovatīviem, tehnoloģiski attīstītiem un reģionāliem „born-global” MVU.
4. CBR biznesa inkubācija – izveidot sistēmu pārrobežu sadarbībai (inkubācijai) starp reģionālajiem biznesa inkubatoriem, lai atbalstītu inovatīvos reģionālos „born-global” MVU. Sagatavot vadlīnijas un aprakstu par reģionālo pārrobežu inkubatoru sistēmu, pārrobežu pilot projektu virzīšanu, reklamēšanu un ieviešanu starp iesaistītajiem reģionālo biznesa inkubatoru uzņēmumiem un projekta partneriem.
5. Ieguvums no pieredzes apmaiņas ar labākajiem pasaules piemēriem pārobežu sadarbībā, veidojot savstarpēji saistītu un sinerģisku pasākumu un aktivitāšu sistēmu, lai praktiski ieviestu koncepciju „Baltijas jūra – visaktīvākā reģionālā iekšējā jūra, kultūras un biznesa starptautiskai komunikācijai”, izveidojot aprakstus un labāko piemēru scenārijus stabilai un ilgtspējīgai ilgtermiņa politikai kā kopējas reģionālas biznesa kultūras sastāvdaļai.
6. Plaši izvērsta komunikācija par galvenajiem projekta mērķiem visās partnervalstīs, biznesa atbalsta un inovāciju kopienās.

VRAA atbildība projektā

VRAA atbildīga par pašvaldības investīciju piesaistes indeksa indikatoru kopuma izstrādi, nepieciešamo datu apkopošanu, sistematizāciju un analīzi, lai nodrošinātu attīstības rādītāju salīdzināmību starp CBR dalībvalstīm vismaz reģionālā līmenī.
Organizēt sešus seminārus pašvaldībām un plānošanas reģioniem un ievietotas četras publikācijas par projektu un tā rezultātiem.

Projekta finansējums
Projekta kopējais finansējums: LVL 1 228 592
VRAA kā partnera kopējais finansējums projektā: LVL 45 295


Notikumu kalendārs