Drukāt

ES_logo.jpgvbn_logo.jpg - 18.48 KB

Valsts reģionālās attīstības aģentūra piedalās programmas  INTERREG IIIB ietvaros apstiprinātajā projektā „VBN Innoreg – Strengthening Via Baltica Nordica Macro-Region through Transnational Cooperation for Regional Innovation promotion” (VBN Innoreg – Via Baltica Nordica (turpmāk – VBN) makroreģiona stirpināšana, sekmējot pārnacionālu sadarbību reģionālā inovāciju veicināšanai).

Konkurētspējas un ekonomiskās izaugsme reģionos ir saistīta ar inovāciju veicināšanu un sadarbību starp institūcijām valsts ietvaros un spēcīgu starptautisko sadarbību. Projekts sekmēs VBN makro reģiona attīstību, piemērojot vienotu pieeju inovāciju veicināšanai un veicot pieredzes apmaiņu. Projekta aktivitātes ir vērstas uz kapacitātes stiprināšanu reģionālās inovāciju sistēmas dalībniekiem, izvērtējot esošo inovāciju ietvaru, veicot nepieciešamās apmācības un konsultācijas gan reģionālā, gan vietējā līmenī. Projekta rezultātā tiks attīstīti un izmēģināti inovāciju veicināšanas instrumenti.

Projekta vispārējie mērķi:

  • veicināt ilgtspējīgu ekonomisko attīstību un konkurētspēju VBN makro reģionā reģionālās inovācijas sistēmas (turpmāk – RIS)  attīstības ietvarā;
  • sekmēt RIS darbības vidi ar starptautiskas sadarbības, informācijas un pieredzes apmaiņas starp projekta partneriem palīdzību;
  • stiprināt reģionālo iestāžu un inovācijas sistēmu dalībnieku kapacitāti.

Specifiskie mērķi:

  • sekmēt  kopējas VBN inovāciju pieejas attīstību ar RIS analīzes palīdzību;
  • uzlabot RIS ar galveno inovāciju sistēmas dalībnieku apmācību un konsultāciju palīdzību;
  • sekmēt jauna inovāciju ietvara attīstību, veicot pilotaktivitātes reģionos;
  • veicināt zināšanu pārnesi un pieredzes apmaiņu par reģionālajām pilotdarbībām un katrā valstī notiekošajiem inovāciju veicināšanas pasākumiem.

Izmantotā metodoloģija  – RIS analīze, inovāciju darbības plānu un stratēģiju analīze, apmācību pasākumi, pilotaktivitāšu īstenošana.

Projekta ieviešana notiek 3 darba paketēs (turpmāk – DP), kur katrai ir noteikts mērķis un sasniedzamie rezultāti:

DP1 – vienotas pieejas izveide inovāciju veicināšanai VBN makro reģionā (Developing Joint VBN Approach to Innovation Promotion), atbildīgais partneris – Tamperes reģiona dome, Somija

DP2 – RIS dalībnieky kapacitātes stirpināšana (Capacity Building for RIS Actors), atbildīgais partneris – Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvija

DP3 – inovācijas ietvarā veikto darbību izmēģināšana un pieredzes apmaiņa (Piloting Innovation Framework Actions and Exchanging Experiences), atbildīgie partneri – Havelland-Flaming reģiona plānošanas padome, Brandenburgas Economiskās attīstības pārvalde, Vācija

Valsts reģionālās attīstības aģentūra DP1 ietvaros – veic pētījuma daļu par Latvijas situāciju kopā ar Latvijas Tehnoloģisko centru (LTC), piedāvājot reģionālo skatījumu, DP2 ietvaros – organizē 5 apmācību seminārus reģionos un noslēguma semināru Rīgā, DP3 ietvaros – kopā ar LTC veic pilotaktiviti, kas būs saistīta ar DP1 un DP2 iegūtajiem rezultātiem un pieredzi.

Projektā piedalās 18 partneri no 7 valstīm – Somija, Igaunija, Polija, Lietuva, Vācija, Zviedrija, Latvija.

Projekta ieviešanas laiks:  2006.gada janvāris – 2007.gada decembris.

 Konferences „Inovācijas loma reģionālajā attīstībā” prezentācijas

2007.gada 25.oktobrī notika VRAA organizēta konference pašvaldību pārstāvjiem „Inovācijas loma reģionālajā attīstībā”. Šeit pieejamas konferences lektoru prezentācijas:

The OPEN DAYS as a platform for exchange and innovation (Thomass Wobben, Saksijas-Anhaltes pārstāvniecības ES direktors)

Tools for Regional Development (Thomass Wobben, Saksijas-Anhaltes pārstāvniecības ES direktors)

Strenghtening Capacity of local municipalities on European affairs (Thomass Wobben, Saksijas-Anhaltes pārstāvni8ecības ES direktors)

Inovatīvas metodes darbinieku motivācijā (Artūrs Graudiņš LU EVF 3. kursa doktorands; A/S Severstaļlat personāla un kvalitātes direktors)

Projekti pašvaldību administratīvās kapacitātes stiprināšanai (Baiba Traidase, Mācību centrs ABC)

Pašvaldību pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas iniciatīvas Latvijā (Guntis Pilsētnieks, RAPLM Pašvaldību informatizācijas departamenta direktors)

Inovācija reģionu attīstībai (Dr. habil.sc.ing Jānis Stabulnieks, LATVIJAS TEHNOLOĢISKAIS CENTRS)

Aptaujas “Inovācija Latvijas pašvaldībās” rezultāti (Līga Sondore, VRAA Projektu vadītāja)

Aizsargjoslas, informācijas uzkrāšana un izmantošana (Mārtiņš Lazdovskis, Valsts zemes dienests)

Initiatives of the Tampere Region in Innovation Promotion (M.R.Mattila - Nurmi, Tamperes reģiona domes vecākā speciāliste)

Pašvaldību un uzņēmēju sadarbības perspektīvas pašvaldību kapacitātes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā (Raitis Vītoliņš, Zemgales plānošanas reģiona administrācijas izpilddirektors)

Inovācija reģionālās attīstības veicināšanai (Skaidrīte Rancāne-Slavinska, EM Uzņēmējdarbības un rūpniecības departamenta
Inovāciju nodaļas vadītājas vietniece)

Pakalpojumu kvalitāte kā inovāciju mērķis. Integrētas  IT vides veidošanas iespējas Latvijas pašvaldībās (Uldis Putniņš, FMS Software valdes priekšsēdētājs)

Pašvaldību loma inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanā (Viesturs Zeps, LIAA "ZINIS" departamenta projektu vadītājs)

Perspectives of Baltic Sea Innovation Cooperation at the Local and Regional Level (Esa Kokkonen, The Baltic Institute of Finland )

Strengthening VIA BALTICA NORDICA Makro-Region through Transnational Cooperation of Regional Innovation Promotion (Esa Kokkonen, The Baltic Institute of Finland)

Papildus informācijai:
Baltijas Somijas institūts (Projekta vadošais partneris)
http://www.baltic.org/vbn/

INTERREG III B sekretariāts
http://www.bsrinterreg.net/

ES serveris
http://europa.eu/

Notikumu kalendārs