Drukāt

baltic see region.JPG - 67.36 KB   150x84_BSR_innoreg.JPG - 13.09 KB

 BSR InnoReg


Projekta nosaukums angļu valodā:

BSR InnoReg – Strengthening Innovation Governance in Baltic Non-metropolitan Regions through Transnational Cooperation

Projekta nosaukums latviešu valodā:

BSR InnoReg – Inovācijas pārvaldības stiprināšana starptautiskas sadarbības ietvaros Baltijas jūras reģionā ārpus galvaspilsētām


 • Pieejama ziņu aģentūras LETA preses relīze par Briselē notikušo Baltijas inovācijas politikas semināru.
 • Pieejama rokasgrāmatas "Inovācijas atbalsta instrumenti un prakse"  tiešsaistes versija. Projekta partnerreģioni ir izstrādājuši un praksē pārbaudījuši dažādus inovācijas atbalsta instrumentus, kuru mērķis ir veicināt lietotājam draudzīgu inovāciju radīšanu, jaundibināto uzņēmumu finansējuma iespējas un studentu iesaisti inovācijas procesos.

Pētījums „Baltijas jūras reģiona valstu pieredzes analīze un priekšlikumu sagatavošana pašvaldību administratīvā sloga mazināšanai uzņēmējiem”

Baltijas Jūras reģiona programmas projektā „BSR InnoReg – Inovācijas pārvaldības stiprināšana starptautiskas sadarbības ietvaros Baltijas jūras reģionā ārpus galvaspilsētām ietvaros” tika veikts pētījums „Baltijas jūras reģiona valstu pieredzes analīze un priekšlikumu sagatavošana pašvaldību administratīvā sloga mazināšanai uzņēmējiem”.

Pētījuma mērķis:

 • Pieredzes apzināšana un priekšlikumu sagatavošana pašvaldību administratīvā sloga mazināšanai uzņēmējiem un vienlīdzīgu uzņēmējdarbības priekšnoteikumu radīšanai;
 • Labās prakses apmaiņas veicināšana starp Baltijas jūras reģiona valstīm;
 • Inovācijas veicināšanai labvēlīgas vides veidošana.  

    Pētījuma uzdevumi:

 • Lietuvas un Igaunijas normatīvo aktu un esošās prakses analīze pašvaldību administratīvā  sloga novērtēšanai;
 • Ziemeļvalstu (Somijas un Dānijas) pieredzes analīze administratīvā sloga mazināšanā uzņēmējiem valsts un pašvaldību līmenī;
 • Priekšlikumu sagatavošana Baltijas jūras reģiona valstu labās prakses administratīvā sloga samazināšanā pārnešanai.

Galvenie secinājumi par veicamajiem pasākumiem administratīvā sloga mazināšanai pašvaldībās:

•    Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzraudzības sistēmas izveide, izstrādājot katra sniegtā pakalpojuma uzraudzības rādītājus;
•    Procesu vienkāršošana;
•    PPP principu arvien plašāka izmantošana pašvaldību sniegto pakalpojumu nodrošināšanā;
•    Izvērtēt iespēju atsevišķu pakalpojumu nodrošināšanā izveidot nelielo pašvaldību apvienības.

Galvenie secinājumi par veicamajiem pasākumiem administratīvā sloga mazināšanai valsts līmenī:

•    Valsts līmenī noteikt atbildīgo institūciju un pašvaldību sniegto pakalpojumu administratīvā sloga samazināšanas pamatprincipus;
•    Izvērtēt un iespēju robežās izmantot dažādas Eiropā un pasaulē populāras metodes administratīvā sloga mazināšanā, piemēram, Standarta izmaksu modeli, kura izmantošanas rezultātā iespējams:

 • atcelt, samazināt, apvienot vai uzlabot tiesību aktus;
 • vienkāršot datu sniegšanas procesu;
 • valsts pārvaldes institūciju savstarpēja datu apmaiņas pilnveide;
 • attīstīt uz IKT balstītus risinājumus un pakalpojumus;
 • uzlabot informācijas sniegšanas vadlīnijas.

Pētījuma veikšanā tika izmantota normatīvo aktu un citu dokumentu analīze (gan valsts, gan pašvaldību līmenī), telefonintervijas ar atbildīgo institūciju darbiniekiem.
Pētījumu pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras pasūtījuma veica SIA „Ernst & Young” 02.02.2011.

Pētījums pieejams šeit


Šeit pieejama BSR InnoReg – Strengthening Innovation Governance in Baltic Non-metropolitan Regions through Transnational Cooperation informatīvā izdevuma pirmais numurs - BSR InnoReg Newsletter I

Projekta darbības laiks: 01.2009.-07.2011.

Projekts apstiprināts Baltijas jūras reģiona programmas 2007.-2013.gadam ietvaros. Uzraudzības komisijas lēmums par projekta apstiprināšanu pieņemts 2008.gada 24.oktobrī.

Projekta mērķis:

 • uzlabot inovācijas pārvaldību un sekmēt inovāciju veicinošas vides izveidi Baltijas reģionos ārpus galvaspilsētām, analizējot reģionu iespējas un izveidojot kopēju reģiona attīstības vīziju.

Sagaidāmie projekta rezultāti:
1)    uzlabota izpratne par galvenajiem faktoriem, kas ietekmē konkurētspējīgas reģionālas inovācijas sistēmas izveidi, ņemto vērā ilgtermiņa attīstības iespējas globālā vidē;
2)    stiprināta lēmumpieņēmēju loma un iesaiste Baltijas jūras reģiona konkurētspējas uzlabošanā;
3)    paaugstināta partnerinstitūciju kapacitāte reģionu inovācijas potenciāla labākai izmantošanai, t.sk., studentu radošuma un inovācijas atbalsta pakalpojumu uzlabošanā;
4)    uzlaboti reģionāli un starptautiski sadarbības tīkli partnerreģionos.

Latvijas ieguvums projektā:
Projekta ietvaros plānotās aktivitātes vērstas uz vietēja un reģionāla līmeņa pašvaldību, VRAA un citu institūciju, kas darbojas reģionālās attīstības jomā, informētības paaugstināšanu jautājumos par reģionālās inovācijas sistēmu un starptautiskās sadarbības iespējām Baltijas jūras reģiona ietvaros.

VRAA dalība projektā sekmēs Latvijas pārstāvju iesaisti Baltijas jūras reģiona stratēģiju ieviešanā. Tā ietvaros 5 plānošanas reģioni tiks iesaistīti starptautiskos sadarbības tīklos. VRAA projekta ietvaros veiks arī pētniecības aktivitātes saistībā ar līdzšinējo darbu reģionālās attīstības jautājumos.

Projektā plānota sadarbība arī ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas tehnoloģisko centru, kas ir pārējie projekta partneri no Latvijas, katram pārstāvot savas kompetences jomas un veicot darbu ar savām mērķa grupām.

Projekta aktivitātes tiks vērstas uz teritoriju ārpus Rīgas.

Projekta finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 2 393 063 eiro.
VRAA kā partnera kopējais finansējums projektā ir 97 885 eiro.

Projekta mājas lapa:
http://www.baltic.org/projects/bsr_innoreg/

Notikumu kalendārs