Drukāt

 

image, 99x72px, 3.89 KB2013.12. INTERREG IVA projekta "Vienots CBR mājas tirgus" ietvaros tika veikts pētījums "Teritoriālā marketinga stratēģijas struktūra". Ar pētījuma metodoloģiju latveišu valodā var iepazīties šeit un angļu valodā šeit. Ar Teritoriālā marketinga stratēģijas izveides vadlīnijām latveišu valodā var iepazīties šeit un angļu valodā šeit. Uz metodoloģiju un vadlīnijām balstīta Teritoriālā marketinga stratēģija Mārupes pašvaldībai latveišu valodā pieejama šeit un angļu valodā šeit.

image, 100x130px, 10.16 KB2013.06. Baltijas Jūras reģiona programmas projekta "Science-link" ietvaros tika veikts pētījums „Baltijas jūras reģiona uzņēmējdarbības un zinātniskās pētniecības infrastruktūras sadarbības izpēte”, lai noskaidrotu, kādas ir Baltijas jūras reģiona uzņēmējdarbības un zinātniskās pētniecības institūciju sadarbības iespējas.Ar pētījuma pirmo ziņojumu latveišu valodā var iepazīties šeit un angļu valodā šeit. Ar pētījuma otro ziņojumu latveišu valodā var iepazīties šeit un angļu valodā šeit.

image, 99x72px, 3.89 KB2013.05. INTERREG IVA projekta "Vienots CBR mājas tirgus" ietvaros tika veikts pētījums "Investīciju piesaistes indekss pašvaldībām". Ar pētījuma pirmo ziņojumu latveišu valodā var iepazīties šeit un angļu valodā šeit. Ar pētījuma otro ziņojumu latveišu valodā var iepazīties šeit un angļu valodā šeit.
Pašvaldību indeksa moduli tehnisku iemeslu dēļ mājās lapā ievietot nav iespējams. Ja ir vēlme izmēģināt indeksu darbībā, tad to var iegūt sazinoties ar ronalds.strauhs@vraa.gov.lv

image, 99x72px, 3.89 KB2013.05. INTERREG IVA projekta "Vienots CBR mājas tirgus" ietvaros tika veikts pētījums "Pārrobežu sadarbības šķēršļi maziem un vidējiem uzņēmumiem Latvijā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā". Ar pētījumu latveišu valodā var iepazīties šeit un angļu valodā šeit.

image, 106x50px, 8.31 KB2013. 03. INTERREG IVC projekta "Starpreģionālās partnerības platforma" ietvaros izdota koša brošūra "Think Globally, Act Locally" ("Domājiet globāli, rīkojieties lokāli"). Brošūrā apkopota informācija par projekta sasniegtiem rezultātiem, abu pilotprojektu gaitu, 2012.gadā notikušajiem semināriem, konferencēm un mācību vizītēm. Aicinām iepazīties! 

image, 106x50px, 8.31 KB 2013.03. INTERREG IV C projekta "Starpreģionālās partnerības platforma" ietvaros izdoti "Ieteikumi Latvijas pašvaldību, biznesa atbalsta organizāciju un augstskolu starptautiskajai sadarbībai".

image, 118x77px, 2.63 KB 2013.02. ESPON programmas ENECON projekta ietvaros 22.-23.augustā Akureiri (Īslande) norisināsies konference "Klimata pārmaiņas ziemeļu teritorijās". Līdz 28.februārim aicinām pieteikties Latvijas zinātniekus, politikas plānotājus u.c. interesentus!

image, 118x77px, 2.63 KB2013. 02. ESPON programmas ENECON projekta ietvaros 16.-17.aprīlī Tartu norisināsies doktorantūras studentu seminārs "Eiropas Savienības ārējā robeža: teritoriju specifika, atšķirības un tendences". Līdz 24.februārim aicinām pieteikties Latvijas augstskolu studentus! 

image, 118x77px, 2.63 KB2012.12. ESPON programmas NORBA projekta ietvaros 30.novembrī Rīgā norisinājās seminārs "Jūras un piekrastes plānošana no ESPON perspektīvām Latvijas un Baltijas  kontekstā".

image, 118x77px, 2.63 KB 2012.12. ESPON programmas CaDEC projekta ietvaros 29.novembrī Rīgā norisinājās seminārs "Policentrisma un pārvaldības koncepti modernajā pilsētu plānošanā vadoties no ESPON perspektīvām. Latvijas situācija".

image, 106x50px, 8.31 KB 2012.09. Interreg IVC projekta "Starpreģionālās partnerības platfroma" ietvaros pieejams apkopojums par Latvijas iestāžu un organizāciju dalību ES pārrobežu un starpreģionālās sadarbības programmās laika posmā 2008-2012.

 image, 106x50px, 8.31 KB2012.06. Pieejamas prezentācijas no semināra "Stratēģiska virzība starpreģionālajā sadarbībā reģionos un pašvaldībās - dažādā pieredze".

image, 106x50px, 8.31 KB2012.05. Interreg IVC projekta "Starpreģionālas partnerības platforma" ietvaros 14.jūnijā Jūrmalā notiks seminārs "Stratēģiska virzība starpreģionālajā sadarbībā reģionos un pašvaldībās - dažāda pieredze". Seminārā tiks aplūkoti IPP projekta sasniegtie rezultāti, sniegti labās prakses piemēri par sadarbības modeļiem starp pašvaldībām, uzņēmējiem un inovācijas centriem, internacionalizācijas stratēģijām; kā arī dots ieskats kā dažādi reģioni gatavojas jaunajam struktūrfondu plānošanas periodam un izvirza prioritātes. Būs iespēja diskutēt un uzdot jautājumus gan Latvijas, gan ārvalstu ekspertiem, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus! Aicinām piedalīties seminārā, reģistrējoties līdz 7.jūnijam te

image, 106x50px, 8.31 KB2012.04. Interreg IVC projekta "Starpreģionālās partnerības platforma" ietvaros notiks kārtējais starpreģionālais seminārs pilotprojektā "Starptautiskās sadarbības stratēģijas izstrāde pašvaldībās". Seminārs norisināsies 26.aprīlī Daugavpilī, Māla mākslas centrā. Semināru apmeklēs pārstāvji no Magdeburgas, Halberštātes un Anhaltes-Bitterfledas pašvaldībām Vācijā, Paternas pašvaldības Spānijā, Jaszsag pašvaldības Ungārijā, kā arī Cēsīm un Valmieras. Pateicoties Daugavpils pilsētas domei, kas arī ir viena no pilotprojekta dalībniecēm, partneriem būs iespēja iepazīties ar Daugavpils uzņēmumu un iestāžu pieredzi investīcju piesaistē. Tiek plānots, ka seminārā partneri pabeigs darbu pie internacionalizācijas stratēģijas metodoloģijas izstrādes.

image, 106x50px, 8.31 KB 2012.03. Interreg IVC projekta "Starpreģionālās partnerības platforma" paveiktais un paveicamais košā brošūrā.Brošūrā apkopota informācija par projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem par Latvijas, Ungārijas, Vācijas un Spānijas reģionu aktivitāti ES programmās, to kavējošiem un sekmējošiem faktoriem.  Atrodama plaša informācija par partnerreģionu iestādēm un pašvaldībām, kas ir atvērtas starpreģionālai sadarbībai. Aicinām iepazīties! 

image, 106x50px, 8.31 KB2012.02. Interreg IVC projekta "Starpreģionālās partnerībaas platforma" pilotprojektos notikuši 2.starpreģionālie semināri.

image, 106x50px, 8.31 KB2012.01. Interreg IVC projektā "Starpreģionālās partnerības platforma" notikusi 2.konference, kas pulcinājusi vairāk kā 100 klausītājus un dalībniekus.

ESPON-logo.jpg - 2.63 KB2011.11 Klajā nācis ESPON TERCO starpposma ziņojums. TERCO projets apskata Eiropas Teritoriālo sadarbību kā izaugsmes, darbavietu un dzīves kvalitātes faktoru kopumu (European Territorial Cooperation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life).
TERCO pētniecības komanda ir izstrādājusi ietvaru kompleksai starptautiskās teritoriālās sadarbības analīzei. Ziņojumā pieejami galvenie konstatējumi, kas radušie projekta izstrādes gaitā. Plašāka informācija par TERCO projektu un tā starpziņojums pieejams ESPON mājaslapā.

ESPON-logo.jpg - 2.63 KB2011.11 Pieejams ESPON SURE projekta gala ziņojums. SURE projektā tiek apskatīta Konverģences reģionu ekonomiskā izaugsme (Success for Convergence Regions’ Economies). Saistībā ar nākamā plānošanas perioda 2013 - 2020 kohēzijas politikas debatēm, ESPON piedāvā SURE projekta gala ziņojumu, kurš raksturo Eiropas Savienības konverģences reģionu attīstības izaicinājumus. Ziņojumā analizēti 4 reģioni no Itālijas, Grieķijas, Polijas un Spānijas. SURE gala ziņojums un plašāka informācija par projektu pieejama ESPON mājaslapā. 

ESPON-logo.jpg - 2.63 KB2011.11 Pieejama ESPON semināra prezentācija no Open Days 2011 Briselē "Reģionālās un vietējās ekonomikas mainīgajā globālajā kontekstā. Teritoriālie indikatori un izpildes monitorings". Semināra laikā tika prezentēti jauni rezultāti no vairākiem ESPON projektiem.ESPON semināra prezentācijas ir pieejamas ESPON mājaslapā.

ESPON-logo.jpg - 2.63 KB2011.11 Klajā nākuši jauni ESPON DEMIFER ziņojumi. ESPON ir laidis klajā jaunu informāciju politiku veidotājiem par dažādiem Eiropas iedzīvotājus raksturojošiem rādītājiem. Ir pieejami trīs kopsavilkuma ziņojumi no DEMIFER projekta:Demogrāfiskā daudzveidība Eiropas teritorijā, migrācijas ietekme uz iedzīvotāju izmaiņām un Eiropas darba spēka attīstības scenāriji. Plašāka informācija par katru no šiem ziņojumiem un to galvenajiem secinājumiem ir pieejama ESPON mājaslapā.

ESPON-logo.jpg - 2.63 KB2011.11 Pieejams ESPON projekta TranSMEC gala ziņojums. TranSMEC projekts piedāvā Starptautiskā atbalsta metodi Eiropas sadarbības veicināšanai (Transnational  Support  Method for European Cooperation). TranSMEC galvenais mērķis ir izstrādāt “instrumentu” redzamai un uz pierādījumiem balstītai teritoriālās sadarbības programmu analīzei. TranSMEC gala ziņojums un plašāka informācija par projektu ir pieejama ESPON mājaslapā.

ESPON-logo.jpg - 2.63 KB2011.11 Pieejams ESPON projekta EU- LUPA starpposma ziņojums. EU-LUPA ir pētījums par Eiropas zemes lietojuma struktūru (European Land Use pattern), un tā mērķis ir noskaidrot zemes lietojuma struktūras dinamiku, izaicinājumus un potenciālu. Plašāka informācija par EU-LUPA projektu un starpposma ziņojumu pieejama ESPON mājaslapā

image, 118x77px, 2.63 KB2011.10 Pieejama ESPON mēneša karte “Eiropas reģioni 2010: Ekonomiskā labklājība un bezdarbs". ESPON piedāvā 2010. gada Eiropas reģionu karti, kurā attēloti galvenie izaicinājumi: jaunu darba vietu skaits un ekonomiskā izaugsme. Karte atspoguļo sociālekonomisko situāciju Eiropas reģionos, pielīdzinot katru reģionu Eiropas vidējam līmenim, izmantojot IKP uz iedzīvotāju un bezdarba līmeņa rādītājus no jaunākajiem pieejamajiem datiem, tos papildinot ar ESPON prognozēm. Plašāka informācija pieejama ESPON mājaslapā

image, 118x77px, 2.63 KB2011.10. Aicinām piedalīties ESPON seminārā “Teritoriālās kohēzijas indikatoru novērtējums”. Seminārs norisināsies 2011.gada 20.oktobrī Briselē, Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta telpās. ESPON ielūdz politiku veidotājus, reģionālos plānotājus un zinātniekus no Eiropas un kaimiņvalstīm piedalīties semināra diskusijā par to, kādus indikatorus labāk izmantot, lai attēlotu dažādus teritoriālās kohēzijas aspektus.Sīkāka informācija un semināra programma pieejama ESPON mājaslapā.

image, 118x77px, 2.63 KB2011.10. Kā izmantot ESPON programmas pētījumus? Eiropas Parlaments (EP) ir publicējis pētījumu par Kohēzijas politikas pēc 2013. gada redzējumu un iespējām. Šī pētījuma tapšanā ir izmantoti arī ESPON iegūtie dati un konstatējumi, piemēram, Pirmais ESPON 2013 sintēzes ziņojums un padziļinātās izpētes projekts TEDI (Eiropas teritoriālā daudzveidība). Viena no Eiropas Parlamenta pētījumā paustajām politikas rekomendācijām ir šāda: "Nepieciešams labāk izvērtēt un  izmantot  potenciālo ESPON ieguldījumu reģionālās politikas veidošanā un ieviešanā". Pilnā pētījuma versija angļu, vācu un franču valodās, kā arī kopsavilkumi 22 ES oficiālajās valodās pieejami ESPON mājaslapā.

image, 118x77px, 2.63 KB 2011.09. ESPON Info diena un Partner Cafe Briselē. Saistībā ar jauno ESPON projektu uzsaukumu visi interesenti tika aicināti apmeklēt Info dienu, kura norisinājās Briselē, 2011. gada 13. septembrī. Info dienas mērķis bija palīdzēt potenciālajiem projektu pieteicējiem sagatavot projektu pieteikumus. Info dienas prezentācijas par pieteikumu sagatavošanu, dalībnieku saraksts un cita noderīga informācija ir pieejama ESPON mājaslapā.

image, 118x77px, 2.63 KB 2011.09. Pieejams ESPON pētnieciskā projekta EDORA gala ziņojums. “Lauku Kohēzojas politikai būtu jādarbojas divos ģeogrāfiskajos līmeņos”, šādu ierosinājumu sniedz pētnieciskā projekta EDORA jeb European Development Opportunities in Rural Areas (Eiropas attīstības iespējas lauku teritorijās) gala ziņojums. Plašāka informācija pieejama ESPON mājaslapā.

image, 118x77px, 2.63 KB 2011.09. 2010. gadā līdztekus esošajiem tika uzsākti vairāki jauni ESPON projekti, līdz ar to 2010. gadā ESPON 2013 programmā bija 15 pētnieciskie un 8 padziļinātās izpētes projekti, 3 zinātniskās platformas un virkne mazāku kartēšanas un datu ievades rīku projektu, kā arī 2 starptautiskās sadarbības tīklu aktivitātes. 2010. gada ziņojums tikai apstiprināts ESPON uzraudzības komitejā 2011.gada 24.jūnijā. Plašāka informācija pieejama ESPON mājaslapā.

image, 118x77px, 2.63 KB 2011.08. Kāpēc Eiropai vajadzīga ESPON programma? Eiropas Reģionālās politikas komisārs Johannes Hāns, Eiropas Ekonomiskās un sociālās komitejas pārstāvis Maikls Smits, Luksemburgas Ilgtspējīgas attīstības un infrastruktūras ministrs Klods Vislers un ESPON Koordinācijas vienības pārstāvis Pīters Melbijs dalās savos uzskatos par ESPON nozīmību. Plašāka informācija un video pieejami ESPON mājaslapā.

image, 106x50px, 8.31 KB 2011.08. Aicinām iepazīties ar pieejamo ziņojumu "Latvijas pašvaldību, nevalstisko organizāciju un augstākās izglītības iestāžu dalība ES programmās un iniciatīvās"!


image, 89x50px, 5.24 KB2011. 08. Latviski pieejami šādi projekta BSR InnoReg dokumenti :Baltijas inovācijas politikas Memorands, Inovācijas atbalsta instrumentu un prakses rokasgrāmata un Rokasgrāmatas sagatavošanas dokuments.

 image, 118x77px, 2.63 KB 2011.08. Atgādinām, ka 13.septembrī Briselē notiks ESPON Info Diena un Partneru Café. Visi interesenti tiek lūgti reģistrēties savlaicīgi, jo pārāk liela dalībnieku skaita gadījumā priekšroka tiks dota tiem, kuri reģistrējušies pirmie. Reģistrācijas termiņš ir 2.septembris, plkst. 15:00. Sīkāka informācija pieejama šeit.

 image, 89x50px, 5.24 KB 2011.07. Pieejams Baltijas Inovācijas politikas memorands angļu valodā (Baltic Innovation Policy Memorandum) un Memorandu paskaidrojošs dokuments angļu valodā (Background document). 

image, 118x77px, 2.63 KB  Seko līdzi ESPON  jaunumiem arī Twitterī

image, 118x77px, 2.63 KB 2011.07.  ESPON  programmā būs jauns projektu uzsaukums. Plašāka informācija pieejama šeit.

image, 118x77px, 2.63 KB 2011.07. Saistībā ar tuvojošos ESPON projektu uzsaukumu, ESPON aicina piedalīties Info dienā un partneru sanāksmē, kura norisināsies 2011. gada 13. septembrī Briselē. Pasākuma laikā Eiropas Komisija un Polijas prezidentūra iepazīstinās ar turpmāko ESPON rezultātu vajadzību apzināšanu reģionālās politikas prasību kontekstā. ESPON Info Dienas reģistrācija un programma pieejama ESPON mājaslapā.

image, 118x77px, 2.63 KB 2011.07. OPEN DAYS 2011 (13.oktobrī, 2011) ietvaros notiks ESPON seminārs “Regional and Local Economies in a Changing Global Context. Performance Monitoring and Territorial Indicators” (Reģionālās un vietējās ekonomikas mainīgajā globālajā kontekstā. Izpilde, uzraudzība un teritoriālie indikatori). Plašāka informācija pieejama ESPressON sadaļā.

image, 106x50px, 8.31 KB 2011.06. Pieejamas semināra prezentācijas no trešās Latvijas partnerības sanāksmes. Latvijas partnerības dalībnieki tika iepazīstināti ar IPP projektā sniegtajām jaunajām iespējām un aktualitātēm, t.sk., prezentēti priekšlikumi pilotprojektiem, pētījuma par partnerrģionu dalības aktivitāti ES programmās un iniciatīvās rezultāti, kā arī prezentēti  starpreģionālās sadarbības iespējamie finansēšanas modeļi.

image, 89x50px, 5.24 KB2011.06. Semināra “Inovācijas atbalsta instrumenti un pieredze” laikā parakstīts saprašanās memorands par inovācijas veicināšanu. Pieejamas semināra prezentācijas un fotogrāfijas.

image, 89x50px, 5.24 KB 2011.06. Pieejama rokasgrāmatas "Inovācijas atbalsta instrumenti un prakse"  tiešsaistes versija. Projekta partnerreģioni ir izstrādājuši un praksē pārbaudījuši dažādus inovācijas atbalsta instrumentus, kuru mērķis ir veicināt lietotājam draudzīgu inovāciju radīšanu, jaundibināto uzņēmumu finansējuma iespējas un studentu iesaisti inovācijas procesos.

Notikumu kalendārs