Drukāt

Sociālā sfēra

Apzīmējumi
LAT – visa valsts; RAJ – bijušie rajoni; sREG – statistikas reģioni; pREG – plānošanas reģioni; NOV – novadi; PAG –pagasti; rPIL – republikas pilsētas
 

 AprakstsPieejamība teritorijā
Informācijas avots
Demogrāfija     Iedzīvotāju skaits
LAT, sREG, NOV, rPIL
Centrālā statistikas pārvalde
DzimumsLAT, sREG, NOV, rPILCentrālā statistikas pārvalde
VecumsLAT, sREGCentrālā statistikas pārvalde
MigrācijaLAT, sREG, rPIL, NOVCentrālā statistikas pārvalde
Dabiskā kustība
LAT, sREG, rPIL, NOVCentrālā statistikas pārvalde
Iedzīvotāju skaits, dzimstība, mirstība, dzimums, vecums*
LAT, NOV, PAG, rPILIedzīvotāju reģistrs

Izglītība,kvalifikācija, radošais potenciāls

    
Vispārējā izglītība
LAT, pREG, rPIL, NOVIzglītības un zinātnes ministrija
Augstākā izglītība
LATIzglītības un zinātnes ministrija
Profesionālā izglītība
LAT
Izglītības un zinātnes ministrija
ZinātneLATIzglītības un zinātnes ministrija
Akadēmiskais personāls, zinātniskās iestādes, sporta bāzes, pirmsskolas mācību iestādesLAT, sREG, RAJ, rPILIzglītības un zinātnes ministrija
Kultūra
  
Kultūras centri, muzeji, arhīvi, kinoteātri   LAT, pREG, NOV, PAGKultūras karte
LAT, sREG, rPILCentrālās statistikas pārvalde
LAT, rPIL, RAJCentrālās statistikas pārvalde
Nodarbinātība, bezdarbs
Reģistrētais bezdarba līmenis valstī, darba devēju plānotās darbinieku skaita izmaiņas, profesijas, kurās ir lielākais reģistrēto bezdarbnieku / vakanču skaits, ārzemniekiem apstiprinātie darba izsaukumi, vispārējā nodarbinātībaLAT, pREG, rPIL, NOVNodarbinātības valsts aģentūra
Iedzīvotāju (t.sk.sociālā) veselība
 
Ārstniecības iestāžu reģistrs, ārstniecības personu reģistrs,
ārstniecības iestāžu atbilstība, Latvijas veselības un veselības aprūpes rādītāji, 
PAG, NOVVeselības inspekcija
LAT, RAJVeselības ekonomikas centrs (veselības aprūpi) līdz 2008
Sociālā drošība
Sociāli apdrošinātās personas un sociālās apdrošināšanas vidējā iemaksu alga; ikmēneša informācija par pabalstiem un pensijām; dati par norādīto pensijas (pabalsta) veidu sadalījumā pa gadiem un mēnešiem; pensiju (pabalstu) skaits pa mēnešiem; pensiju (pabalstu) vidējais apmērs pa mēnešiem; pensiju (pabalstu) skaits un vidējais apmērs norādītajā mēnesī; pensiju skaits sadalījumā pēc apmēra; pensiju sadalījums pēc apmēra izvēlētajā periodā; pensiju apmēru salīdzinājums. Sīkāka informācija VSAAstatistikas daļā.
LAT
(papildus informācija pieejama Statistikas nodaļā)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Drošība un sabiedriskā kārtība
 
Iespējams iepazīties ar Noziedzīgo nodarījumu reģistra, Nederīgo dokumentu reģistra un informācijas sistēmas "Meklējamais transports" statistiskajiem datiem
Informācija pieejama dažādos teritoriālos griezumos.
Informācija par reģistrētajiem ceļu satiksmes negadījumiem pieejama Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājas lapā, sadaļā „Statistika”. Informācija par pagastiem un novadiem.
LAT, sREG, NOV
RAJ (- 2009) LAT, sREG

Iekšlietu ministrijas informācijas centrsLAT, rPIL, NOV, PAGCeļu satiksmes drošības direkcija
Ienākumi, patēriņš, mājoklis

MājokļiLAT, sREGCentrālā statistikas pārvalde
IenākumirPIL, NOVCentrālā statistikas pārvalde
Pašvaldību budžetu izdevumi izglītības, sociālajā un kultūras jomāPašvaldību gada pārskati un budžeta izlietojumsrPIL, NOVValsts kase
Pakalpojumi pašvaldībām – normatīvie akti un pakalpojumu aprakti (eKase, Aizdevumi,
Pašvaldību pārskatu programmatūra;
Informācija par norēķiniem ar pašvaldībām; Pašvaldību pārskati

PIL, NOVValsts kase
Pašvaldību budžeta analīze   
rPIL, NOVFinanšu ministrija

 

* Nelielās nesakritības CSP un PMLP datos izskaidrojamas ar metodoloģijas atšķirībām. Kā būtiskākās no tām minamas dzimušo un mirušo personu precizēta uzskaite, kā arī migrācijas datu korekcija.

CSP savā aprēķinā ņem vērā arī pārskata gadam sekojošā gada janvārī reģistrētos jaundzimušos, kuri dzimuši iepriekšējā gadā, turpretī Iedzīvotāju reģistrs savā "statistikā" fiksē situāciju 1.01. plkst. 00.00.

PMLP publicē datus par visiem iedzīvotājiem, kas konkrētā brīdī ir valstī. Skaitā ietilpst arī, piemēram, uz laiku ieradušies cilvēki, kuri ir deklarējušies. Taču, ja šis uzturēšanās laiks ir mazāks par gadu (īstermiņa migranti), CSP tos neuzskaita kā valsts pastāvīgos iedzīvotājus.


Notikumu kalendārs