Drukāt

Reģionālās attīstības indikatoru modulis


 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir izstrādājusi Reģionālās attīstības indikatoru moduli (RAIM) - palīginstrumentu reģionālās attīstības monitoringam un lēmumu pieņemšanas atbalstam, lai atvieglotu pašvaldībām teritorijas attīstības tendenču izvērtēšanu, kā arī attīstības programmu sagatavošanu un uzraudzību.

RAIM mērķis ir nodrošināt informācijas pieejamību gan valsts, pašvaldību, plānošanas reģionu speciālistiem, gan investoriem un visai sabiedrībai, lai sekmētu vienotu un vispusīgu valsts pārvaldes, pašvaldību institūciju un sabiedrības izpratni par reģionālo politiku un teritorijas attīstības perspektīvām.

RAIM ir iekļauti rādītāji, kas sniedz iespēju novērtēt teritorijas attīstību ar pietiekamu rādītāju kopumu, kas to raksturo no visdažādākajiem aspektiem. Novērtējuma rādītāju sistēmā ir ietverti gan attīstības ekonomiskie, gan sociālie aspekti, gan arī dzīves vides raksturojums. RAIM ir iespēja izvērtēt teritorijas attīstību gan no sasniegtā līmeņa, gan notiekošu pozitīvu vai negatīvu pārmaiņu viedokļa, kā arī izvērtēt katrai teritorijai piemītošās īpatnības jeb attīstības potenciālu, kas ir tās attīstības iespēju pamats. Lai attīstību raksturotu no visiem minētajiem skatupunktiem, RAIM ir ieviesta uz sistēmisku pieeju balstīta attīstības indikatoru sistēma.

RAIM ir pieejami Sociālekonomiskie un Nozaru politiku īstenošanas instrumentu rādītāji.

Sociālekonomiskie rādītāji tiek izmantoti, lai analizētu atsevišķu valsts teritoriju sociālās un ekonomiskās attīstības tendences. Tā ir kvantitatīva informācija par valsts teritoriju ekonomisko attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Visi šie rādītāji ir pieejami par visu valsti kopumā, kā arī atsevišķu valsts teritoriju iedalījumā un par konkrētu laika periodu. Izmantotā informācija ir gan no valsts statistikas programmā ietvertajiem rādītājiem, gan no citiem administratīvajiem datu avotiem. Savukārt detalizētākai analīzei ir pieejami atvasinātie rādītāji, kas veidoti no pieejamajiem pamatrādītājiem.

Nozaru politiku īstenošanas instrumentu rādītāji pēc būtības ir apkopojums par lielākajiem reģionālo attīstību ietekmējošo instrumentu ieguldījumiem:

  1. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieguldījumiem;
  2. Lauku atbalsta dienesta administrēto programmu ieguldījumiem;
  3. Pašvaldību budžetu ieguldījumiem.

Uzskatāmākai informācijas attēlošanai ir sagatavots katras teritorijas (novada un plānošanas reģiona) portrets. Tā ir sava veida „vizītkarte”, kas parāda konkrētā novada attīstības tendences skaitļos, grafikos, kartēs. Šis portrets sastāv no informācijas par pašvaldību (teritorijas raksturojums, administratīvais iedalījums, pilsētas, hipersaites uz citiem informācijas resursiem u.c. aprakstošā informācija) un statistiskās informācijas par teritoriju.

Šāda vizītkarte ir noderīgs informācijas avots gan iedzīvotājiem, gan pašvaldību darbiniekiem lēmumu sagatavošanā, kā arī investoriem izvērtējot ieguldījumu iespējas. Papildus informatīvam materiālam, teritorijas portrets kalpo kā līdzeklis savstarpējai pašvaldību salīdzināšanai, jo rādītāji, kas tiek iekļauti portretā, būs identiski un savstarpēji salīdzināmi.

RAIM datu avoti ir: Centrālās statistikas pārvalde, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS), Valsts ieņēmumu dienests, Valsts kase, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Valsts ceļi, Labklājības ministrija, Uzņēmumu reģistrs, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma, Lauku atbalsta dienests, Iekšlietu ministrijas informācijas centrs, Valsts zemes dienests, AS “Sadales tīkls”, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

RAIM izstrāde ir finansēta no aģentūras ERAF projekta „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēma” un Norvēģijas finanšu instrumenta Latvijas Pašvaldību savienības īstenotā projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” līdzekļiem.

www.raim.gov.lv

image, 300x68px, 3.84 KBimage, 100x68px, 5.92 KBimage, 150x42px, 5.71 KB

Notikumu kalendārs