Drukāt

Publicēts Zemes pārskats

2018-03-28

Reģionālās attīstības indikatoru modulī (turpmāk – RAIM) publiskās daļas sadaļā “Tematiskā analīze” papildināta informācija ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto Zemes pārskatu. Zemes pārskatu sagatavojusi VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļa. Zemes pārskatā ir apkopota informācija, kas raksturo zemes izmantošanu un tās izmaiņu tendences, izmantojot datus no 7 dažādām iestādēm:

  • Lauku atbalsta dienesta,
  • Tiesu administrācijas,
  • Valsts augu aizsardzības dienesta,
  • Valsts meža dienesta,
  • Valsts zemes dienesta,
  • Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
  • Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs".

Iepazīstoties ar šo informāciju, sabiedrībai tiek nodrošināta informācija par tendencēm zemes izmantošanā, kas var būt izmantojama zemes pārvaldības jautājumu risināšanai pašvaldībās, tai skaitā teritorijas plānojumu izstrādē. Zemes pārskats norāda uz galvenajām problēmām, izvērtējot zemes politikas galvenos aspektus – zemi kā resursu, zemi kā tiesību objektu, zemi kā vērtības objektu.

Jauni dati www.raim.gov.lv

Informējam, ka RAIM atjaunoti dati par iekšzemes kopprodukta apmēriem, komercreģistrā un Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītajiem un no šiem reģistriem izslēgtajiem subjektiem un ārvalstu personu dalību komersantos (uzņēmumos), reģistrētā bezdarba līmeni iepriekšējā gada decembrī, par republikas nozīmes pilsētās un novados reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem (pēc smaguma pakāpes), par pensiju saņēmēju skaitu un piešķirto pensiju vidējo apmēru, par bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaitu un par bezdarbnieka pabalsta vidējo izmaksājamo apmēru un par valsts un pašvaldību ceļiem, kā arī par iedzīvotāju ienākuma nodokli un par uzņēmumu ienākuma nodokli.

Nākotnes plāni

Informējam, ka īstenojot plānotās aktivitātes ERAF 2014.-2020.gada plānošanas perioda 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” projekta Nr.2.2.1.1/17/I/008 „Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība” ietvaros RAIM 2019.gadā plānots papildināt RAIM datu bāzi ar jauniem dažādu nozaru datiem veselības, kultūras, izglītības un nodokļu jomā, kā arī datiem par dažādu ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros veiktajiem ieguldījumiem.

image, 400x386px, 72.92 KB

 

image, 200x56px, 8.87 KB

Notikumu kalendārs