Drukāt

Aprēķinātas pašvaldību budžeta kapacitātes rādītāja vērtības un Valsts budžeta dotācijas īpatsvars 2018.gadā

2018-01-11

Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka ir aprēķinātas pašvaldību budžeta kapacitātes rādītāja vērtības. Turpmāk pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projekta iesniegumu veidlapās jānorāda valsts budžeta dotācijas apmērs, ņemot vērā jauno pašvaldības budžeta kapacitātes rādītāju un publiskā finansējuma sadalījuma proporciju starp valsts budžeta dotāciju un pašvaldības finansējumu.

Pašvaldību budžeta kapacitātes rādītāja aprēķinam tiek izmantoti Finanšu ministrijas apkopotie dati par vērtētiem ieņēmumiem un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati par iedzīvotāju skaitu uz iepriekšējā kalendārā gada 1.janvāri. Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumos Nr.42 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai” noteiktajam, valsts budžeta dotācijas apmērs katrai pašvaldībai tiek noteikts novērtējot aprēķinātās pašvaldību budžeta kapacitātes rādītāja standartizētās vērtības. Jo pozitīvāka vērtība, jo mazāks valsts budžeta dotācijas īpatsvars.

Valsts budžeta dotācijas īpatsvara atšķirības no 2017.gada rādītājiem ir septiņām pašvaldībām, no kurām:

  • divām pašvaldībām budžeta dotācijas apmērs ir samazinājies par 5 procentpunktiem (Iecavas un Valkas novadu pašvaldībām);
  • piecām pašvaldībām budžeta dotācijas apmērs ir palielinājies par 5 procentpunktiem (Carnikavas, Dundagas, Ērgļu un Preiļu novadu pašvaldībām, kā arī Rēzeknes pilsētas pašvaldībai).

Pašvaldību skaits valsts budžeta dotācijas intervālos

N.p.k.Grupa

Vērtēto ieņēmumu standartizēta
vērtības intervāls

Valsts budžeta
dotācija (%)
Pašvaldību skaits
2018.gadā
1V< (-1,0)3045
2IV≥ (-1,0) – 0,0 <2554
3III≥ 0,0 – 1,0 <2012
4II≥ 1,0 – 2,0 <156
5I≥ 2,0102


Vairāk informāciju iespējams iegūt sadaļā “PUBLIKĀCIJAS” -  “Pašvaldību budžeta kapacitātes rādītājs”.
Aprēķinātās vērtības pieejamas Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnēs.

Notikumu kalendārs