Drukāt

Valsts reģionālās attīstības aģentūra sāk realizēt projektu  "Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība”

2017-11-30

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) 2017.gada 24.novembrī noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/008 “Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība” īstenošanu. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu un tā finansējuma kopējais apjoms ir 1 000 000 EUR.

Projekts nodrošinās jau funkcionējošas Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas https://tapis.gov.lv (turpmāk - TAPIS) attīstību, Paplašinot TAPIS funkcionalitāti - pilnveidojot sistēmas lietojamību, nodrošinot jūras telpiskās plānošanas iespējas, nodrošinot nacionālo interešu objektu un teritoriju informācijas pieejamību, pilnveidojot izveidotos teritorijas plānojuma un lokālplānojuma izstrādes procesus, kas ļautu tos sistēmā izstrādāt paralēli, izveidojot ziņojuma ģenerēšanas mehānismu par saņemtiem institūciju nosacījumiem vai atzinumiem un iedzīvotāju priekšlikumiem, kā arī iekļaujot detālplānojumu TAPIS strukturētu telpisko un teksta datu veidā. Nodrošināt ērtu informācijas pieejamību sabiedrībai un institūcijām, tai skaitā atvērto datu kopu veidā, tādējādi uzlabojot pārvaldes procesa funkciju izpildes kvalitāti.

virsmērķis projektam ir izvirzīta teritorijas plānošanas, nekustamo īpašumu pārvaldības un būvniecības datu plūsmas attīstīšana un integrētas datu vides veidošana.

Lai to sasniegtu, izvirzīts arī tam pakārtots mērķis - nodrošināt TAPIS un Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (turpmāk – RAIM) tālāku funkcionālo attīstību, valsts pārvaldes efektivitātes un sadarbspējas uzlabošanu nekustamo īpašumu un būvniecības pārvaldības jomās, ievērojot e-pārvaldes plānošanas pamatprincipus un atbilstoši Eiropas Savienības (ES) un nacionālo politikas plānošanas dokumentu prioritātēm.

Projekta mērķi:

Ieviest ērti lietojamu, efektīvu, uz modernām tehnoloģijām balstītu pilnveidoto TAPIS risinājumu;

  1. Elektronizēt Jūras telpiskās plānošanas atbalsta procesus;
  2. Veikt teritorijas attīstības plānošanas procesu pilnveidošanu TAPIS, datu apmaiņas sadarbības ietvaros;
  3. Veicināt teritorijas attīstības plānošanas procesa datu publisko pieejamību portālos  www.geolatvija.lv un www.latvija.lv, ieviešot četrus elektroniskos pakalpojumus (tiks pilnveidoti divi esošie e-pakalpojumi un izstrādāti divi jaunveidojami e-pakalpojumi);
  4. Pilnveidot RAIM, tai skaitā, nodrošināt risinājuma publiskās daļas integrāciju ar Datu publicēšanas platformu.
  5. Projekta aktivitāšu īstenošana ir plānota 3 gadu termiņā no 2017.gada 24.novembra  līdz 2020.gada 23.novembrim

Papildus informācija:

Andris Putniņš
Informācijas sistēmu attīstības departamenta

Pārvaldības nodaļas Projektu vadītājs

Tālr.: +371 66164659
E-pasts: andris.putnins@vraa.gov.lv

image, 458x95px, 18.63 KB

Notikumu kalendārs