Drukāt

Tiks veikts pētījums par Baltijas jūras bioloģisko daudzveidību

2015-03-11

9.martā Valsts reģionālās attīstības aģentūra parakstīja līgumu ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu par projekta „Klimata izmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību Baltijas jūras piekrastes rifos” īstenošanu. Projekts tiks īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklāta konkursa "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām" ietvaros.

Pētījuma mērķis ir novērtēt klimata pārmaiņu ietekmi uz Baltijas jūras Latvijas jurisdikcijā esošās piekrastes zonas zemūdens daļas bioloģisko daudzveidību.

Zinātniskā darba izstrādes gaitā tiks modelēta viļņu telpiskā izplatība un to ilgtermiņa tendence, lai pētītu klimata pārmaiņu izraisītā gaisa temperatūras pieauguma, ūdens sāļuma un ledus režīmu izmaiņu ietekmi uz Baltijas jūras zemūdens biotopiem. Balstoties uz iegūto informāciju, tiks pētīta viļņu fizikālā ietekme uz zemūdens biotopiem, jo viļņu izplatības izmaiņu rezultātā samazinās biotopu bioloģiskā daudzveidība un spēja nodrošināt to funkcijas. Zemūdens biotopi ir būtiskas zivju nārsta un mazuļu uzturēšanās vietas.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Tallinas Tehnoloģiju universitātes Kibernētikas institūta Viļņu dinamikas laboratoriju, kas ir viena no vadošajām jūras fizikālo procesu izpētes grupām Baltijas jūras reģionā, kas koncentrējas uz komplekso un nelineāro viļņu dinamiku, kā arī piekrastes procesu izpēti un matemātisko metožu pielietojumu viļņu pētījumos.

Plānotās projekta izmaksas ir 88 208,00 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 74 977,00 EUR, bet Latvijas Hidroekoloģijas institūta līdzfinansējums ir 13 231,00 EUR.

Paredzams, ka projekts tiks īstenots līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Kopumā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātā konkursa ietvaros tika apstiprināti 18 projekti:

 • SIA „Demarsch” projekts „Ilgtspējīgas vides politikas pārvaldības veicināšana MVU sektorā”;
 • SIA "Ekodoma" projekts „Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu”;
 • Latvijas Lauksaimniecības universitātes projekts „Elektronisko materiālu kapacitātes paaugstināšana par klimata pārmaiņām lauku teritorijās”;
 • RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta projekts „Apmācību kursa un studiju programmas "Bioekonomikas sektora klimata tehnoloģiju sociāli ekonomiskie aspekti" moduļa izstrāde”;
 • Biedrības "Latvijas atjaunojamās enerģijas federācija" projekta „Apmācību programmu izstrāde un organizēšana profesionālajām auditorijām par klimata pārmaiņu novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu izmantojot atjaunojamos energoresursus”;
 • Biedrības „Zaļā brīvība” projekts „Klimata pārmaiņu izglītība visiem”;
 • Biedrības „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” projekts „Sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšana par klimata izmaiņām, ko rada antropogēnie procesi - atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana”;
 • Liepājas Universitātes projekts „Izglītības moduļa "Klimata pārmaiņas" izveide Liepājas Universitātē”;
 • Biedrības „homo ecos.” projekts „Klimata pārmaiņas Latvijā - izaicinājums un iespēja?”;
 • Nodibinājuma „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” projekts „Zaļā misija: klimats”;
 • Biedrības „Baltijas Vides Forums” projekts „E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai”;
 • Biedrības „Latvijas Mazpulki” projekts „Klimata valoda”;
 • Nodibinājuma „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” projekts „Pētījums "Reģionālā līmeņa stratēģijas izstrāde siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Kurzemes plānošanas reģiona pilsētu apbūves rajonos, izmantojot satelītattēlus un jaunākās termālās auditēšanas tehnoloģijas"”;
 • Latvijas Hidroekoloģijas institūta projekts „Klimata izmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību Baltijas jūras piekrastes rifos”;
 • RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta projekts „Bioekonomikas modeļa izstrāde bioloģisko resursu ilgtspējīgai izmantošanai klimata pārmaiņu samazināšanai un pielāgošanās kapacitātes celšanai (BIO-KLIMATS)”;
 • Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” projekts „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā (Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība)”;
 • Nodibinājuma „Vides risinājumu institūts” projekts „Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros”;
 • Biedrības „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” projekts „Ēku renovāciju ietekme uz klimata pārmaiņām un iedzīvotāju energoefektivitātes paradumiem”.

2014.gada 20.jūnijā Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludināja neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegšanu atklātam konkursam "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām". Līdz 2014.gada 19.septembrim tika iesniegti 63 projekti.

Grantu shēmas konkursa mērķis ir palielināt programmas "Nacionālā klimata politika" mērķa grupu (ar programmas jomu – pielāgošanās klimata pārmaiņām – saistītās valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, zinātniskās un izglītības institūcijas, komersanti, biedrības un nodibinājumi) zināšanas un kapacitāti, lai veicinātu sabiedrības iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un politikas pasākumu īstenošanā, kuri saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām.

image, 120x92px, 32.55 KB

Notikumu kalendārs