Drukāt

Izsludina ierobežotu projektu iesniegumu atlasi 3.6.2.1. aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”

2011-06-29

612x338_612x338_ERAF.JPG - 55.97 KB

Valsts reģionālās attīstības aģentūra atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumiem Nr.843 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” (turpmāk - MK noteikumi) ir nosūtījusi septiņām pašvaldībām uzaicinājumu sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6. prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.2.pasākuma „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros.

Aktivitātes mērķis ir veicināt iedzīvotāju skaita ziņā lielāko novadu attīstības centru konkurētspējas nostiprināšanu un funkcionālo saišu veidošanu starp attīstības centriem un tiem piegulošajām teritorijām saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības infrastruktūras (dabas un fiziskās vides) sakārtošanai, kā arī sabiedrisko pakalpojumu pieejamības un iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanai.

Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

Kopējais aktivitātei pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums - 8 061 738 lati.
Tiesības iesniegt projekta iesniegumu ir Limbažu, Ogres, Siguldas, Tukuma, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Dobeles, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Valkas, Aizputes, Daugavpils, Grobiņas, Jelgavas, Rēzeknes un Ventspils novada pašvaldībai, tai skaitā tās izveidotai iestādei.
Aģentūra divu nedēļu laikā pēc attiecīgās pašvaldības projekta idejas saskaņošanas Koordinācijas padomes sēdē augstāk minētajām pašvaldībām nosūtīs pa pastu ierakstītā vēstulē uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu, nosakot individuālu projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu.

Saskaņā ar MK noteikumu 31.punktu, projekta iesniegumu var iesniegt:
1. papīra formā, ievietojot aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē), uz kuras ir norāde uz projektu iesniegumu atlasi, ieskaitot aktivitātes numuru un nosaukumu, projekta iesniedzēja nosaukumu, pievienojot projekta iesnieguma elektroniskās versijas dokumentus Microsoft Word vai Microsoft Excel formātā:
1.1. iesniedzot Aģentūrā personīgi vienā oriģināleksemplārā pēc adreses - Rīgā, Elizabetes ielā 19, 4.stāvā;
1.2. nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē vienā oriģināleksemplārā uz adresi - Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010. Par projekta iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad projekta iesniegums ir nodots pastā.
2. elektroniskā dokumenta formā – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajam, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi edokumenti@vraa.gov.lv ar norādi „3.6.2.1.aktivitātes projektu iesniegumu atlasei”. Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt Microsoft Word vai Microsoft Excel formātā.
Projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti un papildinformācija ir pieejami Aģentūras tīmekļa vietnes www.vraa.gov.lv sadaļā „ERAF 2007-2013”. Neskaidrību gadījumā lūdzam sūtīt jautājumus uz elektroniskā pasta adresi: vraa@vraa.gov.lv.

Notikumu kalendārs