Drukāt

Mērķdotācijas pašvaldībām2018. gada 1.janvārī stājās spēkā 2017. gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 792  “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem”.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā 2018. gadā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni, kā arī izglītojamie no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Mērķdotāciju saņems Rīga un Liepāja, kā arī 9 novadu pašvaldības: Aglonas, Alūksnes, Balvu, Iecavas, Kandavas, Mālpils, Salas, Saldus un Vaiņodes pašvaldība. Kopējā piešķirtā mērķdotācijas summa ir 2 402 219 EUR.

No 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim vienu reizi mēnesī Valsts reģionālās attīstības aģentūra nodrošinās finansējuma pārskaitīšanu  minētajām pašvaldībām.

Notikumu kalendārs