Drukāt

 Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVOProjektu konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu pašvaldību iniciatīvām sadarbībā ar NVO ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvas attieksmes veidošanu, risinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumus pašvaldībās.

Konkursa ietvaros tiks atbalstītas sekojošas aktivitātes:

  1. ģimenei draudzīgu infrastruktūras objektu izveidošana;
  2. nometņu organizēšana (izglītojošas, sporta, atpūtas un piedzīvojumu nometnes bērniem un/vai ģimenes nometne) vai uz ģimenes vērtību apzināšanos un pozitīvas attieksmes veidošanu sabiedrībā vērstu aktivitāšu un daudzbērnu ģimeņu godināšanu veicinošu aktivitāšu atbalstīšana (saieti, pasākumi u.c.).

Kopējais programmas finansējums projektiem – 300 000 euro.

Katra plānošanas reģiona pašvaldībām ir pieejami 60 000 euro.

Viena konkursa projekta minimāli pieprasāmais valsts budžeta finansējums ir 5 000 euro, maksimāli pieprasāmais finansējums ir 20 000 euro.

Tiesības iesniegt projekta iesniegumu ir pašvaldībai, tai skaitā tās izveidotai iestādei, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi vai arī pašvaldībai sadarbībā ar NVO.

Vēršam uzmanību, ka katra pašvaldība drīkst  iesniegt vienu projekta iesniegumu. To var darīt pati dome vai šīs tiesības deleģēt kādai no tās iestādēm.

Projektu atbilstības kritēriji noteikti programmas konkursa nolikumā.

Programmas konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnē www.vraa.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2018.gada 23.aprīlim.

Projekta iesniegumu var iesniegt:

  • personīgi (līdz plkst. 17:00) vai pa pastu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: pasts@vraa.gov.lv.


Dokumentācija

Konkursa nolikums

Projekta iesnieguma veidlapa Jauns! Grozījumi. 2.6.punktā laika grafiks - papildināts ar maiju.

Projekta budžeta veidlapa

Projekta noslēguma pārskata veidlapa

Finanšu atskaite

Līguma forma

Konkursa rezultāti

Notikumu kalendārs